PROCEDURY

Spółka cywilna regulowana przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny nie ma statusu przedsiębiorcy. Jest ona jedynie umową, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej, z których każdy rejestruje działalność w ewidencji działalności gospodarczej. Nie jest zatem możliwe, aby tylko jeden ze wspólników dokonał zawieszenia, a pozostali kontynuowali działalność w ramach spółki.

Z punktu widzenia zawieszenia działalności gospodarczej istotne jest to, że w przypadku spółki cywilnej – podobnie jak w przypadku osobowych spółek prawa handlowego – podatnikami są poszczególni wspólnicy, a nie spółka. Przychody określa się u każdego ze wspólników proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz zasadniczo łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej. Każdy ze wspólników opłaca podatek za siebie zgodnie z powyższymi zasadami. Nie ma zatem możliwości, aby tylko jeden ze wspólników spółki cywilnej zawiesił działalność i tym samym swoje obowiązki względem fiskusa.

Wniosek o zawieszenie działalności zawsze muszą zatem złożyć wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Analogicznie w przypadku spółek osobowych prawa handlowego zawieszana jest działalność całej spółki. Z tą różnicą, że w wypadku spółek prawa handlowego to spółka będąca przedsiębiorcą wnioskuje o zawieszenie swojej działalności.

UWAGA SKUTECZNE ZAWIESZENIE

W spółce cywilnej zawieszenie działalności jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Jego konsekwencją jest zawieszenie obowiązku składkowego oraz podatkowego wobec wszystkich wspólników