PROCEDURY

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przedsiębiorca przebywa z zamiarem stałego pobytu). W przypadku przedsiębiorców – obywateli polskich, którzy mają miejsce stałego pobytu poza granicami, lecz podejmują działalność na terytorium Polski, właściwość miejscową gminy dla celów ewidencyjnych określa się według głównego miejsca wykonywania tej działalności na terytorium kraju. Organem ewidencyjnym, który dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest zobowiązany poinformować organ ewidencyjny o zawieszeniu firmy. Zgłoszenie takie powinno zawierać:

● oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada;

● oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy;

● wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

Oznaczeniem (firmą) przedsiębiorcy – osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, co nie wyklucza włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności, miejsce jej prowadzenia bądź innych dowolnie wybranych określeń. Siedzibą takiego przedsiębiorcy jest natomiast miejsce zamieszkania (nie należy go mylić z miejscem zameldowania, które nie ma znaczenia z punktu widzenia rejestracji działalności i jej zawieszenia). Przedsiębiorcy, którzy stale wykonują działalność poza miejscem zamieszkania, we wniosku o zawieszenie podają adres zakładu głównego, oddziału czy też innego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Niezbędnym elementem zgłoszenia informacji o zawieszeniu jest również określenie okresu, na jaki przedsiębiorca zamierza zaprzestać wykonywania działalności (nie może być krótszy niż miesiąc i przekraczać dwóch lat).

UWAGA ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

Do zgłoszenia informacji o zawieszeniu należy dołączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników