Rada gminy nie może gospodarować mieniem gminnym - WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W OPOLU o stawkach dzierżawy

Rada gminy nie może w uchwale określać maksymalnej czy minimalnej ceny za dzierżawę. Ustawa takich uprawnień radzie nie przyznaje. Bieżące gospodarowanie mieniem gminy należy do kompetencji wójta. Określenie przez radę gminy w drodze uchwały minimalnej stawki za dzierżawę konkretnej nieruchomości jest niezgodne z prawem i zasadą swobody umów.

Gmina może wybrać, co zrobić z własną nieruchomością - WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W LUBLINIE o nieodpłatnym przekazaniu mienia

Gmina, której przysługuje prawo własności nieruchomości, uprawniona jest do gospodarowania tym mieniem w sposób dowolny w granicach zakreślonych prawem. To gmina w oparciu o określone przepisami prawa regulacje dokonuje wyboru, czy daną nieruchomość sprzedać, zamienić, wydzierżawić bądź nieodpłatnie darować. Uprawnień tych nie może zatem kształtować wola podmiotu, który jest zainteresowany daną nieruchomością.

Interes publiczny jest ważniejszy niż prawo własności - NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY o lokalizacji inwestycji

Dla dopuszczalności wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obojętne jest, czy wnioskodawca legitymuje się prawem do nieruchomości, w tym i prawem własności. Miasto nie musi budować drogi na swoim gruncie stanowiącym mienie komunalne. Interes publiczny jest wartością cenioną wyżej niż własność prywatna.

Jeżeli jednostka ma kierownika, to on określa zasady jej funkcjonowania - WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W OLSZTYNIE o zasadach korzystania z obiektów gminnych

Rady gmin są uprawnione do wydawania aktów prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Jednak jeżeli gmina utworzy odrębną jednostkę i nada jej statut, to gmina musi go respektować. Działalnością jednostek organizacyjnych gminy, nieposiadających osobowości prawnej, kierują jednoosobowo ich kierownicy na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.

To wójt zajmuje się bieżącym gospodarowaniem mieniem komunalnym - WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W OLSZTYNIE o zgodzie na odstąpienie od przetargu

Kompetencje wójta należy wiązać z bieżącym gospodarowaniem mieniem komunalnym, zaś rady z ustaleniem zasad gospodarowania przekraczającego zakres zwykłego zarządu. Rada gminy nie posiadała kompetencji do uregulowania zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi na okres krótszy niż trzy lata. To są kompetencje organu wykonawczego.

Spółka przekształcona z zakładu budżetowego nabywa jego mienie - NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY o amortyzacji

Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę handlową nie było jej zawiązaniem. Składniki mienia zakładu nie stanowiły wkładu jednostki samorządu terytorialnego do jej kapitału zakładowego. Jeżeli mienie pierwotnie zostało zakupione z dotacji, to po przekształceniu nie ma prawa do amortyzacji.

Powierzenie zarządu drogami nie jest powołaniem nowego organu - WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE o drogach gminnych

Zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi utworzonej przez radę gminy. Jednak powierzenie wyspecjalizowanej jednostce wykonywania zarządu dróg gminnych nie powoduje utworzenia odrębnego podmiotu uprawnionego do wydawania władczych rozstrzygnięć jako organu administracji publicznej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Tygodnik Prawa Administracyjnego - Zarządzanie mieniem komunalnym w orzecznictwie sądów administracyjnych.

W artykule przeczytasz:

- Rada gminy nie może gospodarować mieniem gminnym
- Gmina może wybrać, co zrobić z własną nieruchomością
- Interes publiczny jest ważniejszy niż prawo własności
- Jeżeli jednostka ma kierownika, to on określa zasady jej funkcjonowania
- To wójt zajmuje się bieżącym gospodarowaniem mieniem komunalnym
- Spółka przekształcona z zakładu budżetowego nabywa jego mienie
- Powierzenie zarządu drogami nie jest powołaniem nowego organu