Za przyjęciem ustawy głosowało 274 posłów, siedmiu było przeciw, 134 wstrzymało się od głosu.

Ustawa przygotowana przez komisję "Przyjazne Państwo" zwalnia policjantów z obowiązku zbierania informacji o kandydatach na sędziów i prokuratorów oraz reguluje zasady zasięgania informacji przez komendanta policji z policyjnych rejestrów informatycznych i z krajowego rejestru karnego.

W myśl ustawy policja nie będzie zbierać informacji o kandydatach na stanowiska w wymiarze sprawiedliwości, lecz korzystać w tych przypadkach z policyjnych baz informatycznych. Odciąży to policjantów; nie będą musieli prowadzić wywiadów środowiskowych w tym zakresie.