Zgodnie z przyjętą poprawką Zbigniewa Romaszewskiego (PiS), grzywnę wymierza się w stawkach dziennych; przy czym najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 540. Stawka dzienna nie może być niższa od 20 zł, ani też przekraczać 2 tys. zł. Jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny grzywnie od 40 do 4 tys. zł.

Przyjęto także poprawkę, przewidującą przywrócenie chuligańskiego charakteru czynu zabronionego. Określono też, że w takich przypadkach sąd będzie orzekał nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, chyba że orzeka obowiązek naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Jeżeli pokrzywdzony nie został ustalony, sąd może orzec nawiązkę na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej, której celem jest spełnianie świadczeń na określony cel społeczny.

Teraz poprawki Senatu oceni Sejm.