Kontrola z użyciem urządzeń i psów

Celnicy będą mogli podczas przeszukania osób i rewizji bagażu podróżnego używać urządzeń technicznych i psów.

Będą możliwe przeszukania

Funkcjonariusze celni będą mieć uprawnienia do przeszukania podróżnego, jego odzieży i przedmiotów podręcznych.

Celnicy mogą użyć zamknięć urzędowych

Funkcjonariusze celni będą mogli stosować zamknięcia urzędowe m.in. wszędzie tam, gdzie znajdują się towary, wyroby i urządzenia podlegające kontroli.

Pojazdy celne muszą być oznakowane

Pojazdy służby celnej, z wyjątkiem motocykli, muszą być odpowiednio oznakowane. Forma oznakowania będzie określona w przepisach.

Celnikiem będzie policjant lub strażnik graniczny

Funkcjonariusze Policji lub Straży Granicznej będą mogli być przeniesieni do Służby Celnej. Konieczne będzie złożenie wniosku o przeniesienie.

Za niedopełnienie obowiązków grożą wysokie kary

Za niewykonanie obowiązków wynikających z ustaw o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy biuro rachunkowe może zapłacić karę do 750 tys. zł.

Biura rachunkowe będą przekazywać informacje

Usługowo prowadzący księgi rachunkowe będą musieli przekazywać informacje na temat transakcji klientów, które mogą mieć związek z popełnieniem przestępstwa.

Trzeba zweryfikować dotychczasowych klientów

Biura rachunkowe do 22 października 2010 r. muszą przeprowadzić w stosunku do dotychczasowych klientów ocenę ryzyka.

Transakcje należy zarejestrować

Biura rachunkowe, które przeprowadzają transakcje przekraczające 15 tys. euro, muszą je rejestrować.

Od decyzji można się odwołać

Osoby ubiegające się o dotację na założenie własnego biznesu będą mogły odwoływać się od decyzji o jej nieprzyznaniu. Ponownej oceny biznesplanu muszą dokonać inne osoby, niż te, które go wcześniej odrzuciły.

Dwujęzyczne umowy o pracę

Umowy o pracę zawierane w Polsce powinny być sporządzane w języku polskim. Dopuszczalne jest jednak tworzenie dwujęzycznych wersji umów.

Pracodawcy zapłacą wyższe składki za pracowników

Firmy zatrudniające pracowników, którzy mają prawo do emerytur pomostowych, powinny przeprowadzić ocenę ryzyka dotyczącą zagrożeń występujących na danym stanowisku. Musi ona obejmować wszelkie aspekty związane z organizacją pracy.

Dwóch wizytatorów oceni szkołę w skali od A do E

Co najmniej dwóch wizytatorów będzie oceniało efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, jej współpracę z rodzicami i zarządzanie placówką. Po wizytacji pracownicy kuratorium wystawią szkole oceny w skali od A do E.

Przedsiębiorcy zapłacą składkę wypadkową

Firmy będą musiały opłacać składki wypadkowe za każdego zatrudnionego przez nich zleceniobiorcę niezależnie od tego, czy wykonuje on pracę w siedzibie firmy.

Zasiłek dla poszukujących pracy

Świadczenie dla bezrobotnych z UE szukających zatrudnienia we Wspólnocie nie jest pomocą społeczną. Należy się więc osobie, która wykaże swój związek z rynkiem pracy państwa, w którym ubiega się o pieniądze.

Gmina pomoże każdemu rodzicowi w ściganiu dłużnika alimentacyjnego

Rodzic, który nie otrzymuje alimentów i nie pobiera świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, też może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec niesolidnego rodzica.

Firmy mogą starać się o wypłatę zaliczek pensji

Pracodawcy mogą już składać wnioski do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę zaliczek na poczet niewypłaconych pensji.

Aneksowane umowy ze szpitalami

NFZ będzie mógł aneksować umowy ze świadczeniodawcami na przyszły rok. To oznacza, że nie będzie przeprowadzał pełnego procesu kontraktowania.

Opłata roczna za użytkowanie gruntów na cele nierolnicze

Opłatę roczną uiszcza się z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10 proc. należności.

Skazany za przestępstwo umyślne nie będzie parlamentarzystą

Od nowej kadencji do Sejmu i Senatu nie mogą być wybierane osoby, które popełniły przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Sprzedawca musi informować klientów o ich prawach

Przedsiębiorca sprzedający towary na specjalnych pokazach musi informować konsumentów o przysługujących im uprawnieniach, m.in. do odstąpienia od umowy i uzyskanie informacji o warunkach kredytu w razie zakupu na raty.

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska w dalszym ciągu będą pożyczać pieniądze

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej nadal będą pożyczać pieniądze. Tym samym przedsiębiorcy mogą liczyć na kredyty czy preferencyjne pożyczki na proekologiczne inwestycje.

Nastąpi zaostrzenie prawa obyczajowego

Za pół roku wejdą w życie przepisy kodeksu karnego dotyczące nowych rodzajów przestępstw przeciwko obyczajowości i nietykalności cielesnej. Nastąpi zaostrzenie prawa obyczajowego.

Obowiązki można przekazać nadzorowi budowlanemu

Starosta i wojewoda może przekazać nadzorowi budowlanemu obowiązki w zakresie oddawania do użytkowania dróg publicznych.

Prawo nabycia lokalu dla najemców budynków

Najemcy i dzierżawcy budynków jednolokalowych będą mogli mieć prawo pierwszeństwa w nabywaniu lokali, z których korzystają.

Liczy się termin złożenia wniosku

Wsparcie na przedsięwzięcia służące ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych może być udzielone pod warunkiem, że wniosek o taką pomoc został złożony przed dniem rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Niepełnosprawny kierowca ma więcej uprawnień

Niepełnosprawny kierowca posiadający kartę parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Taką kartę za opłatą wyda mu starosta.

Za duża liczba skazanych uzasadni odroczenie wykonania kary

Sąd będzie mógł odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

Dokument elektroniczny jak papierowy

Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem do centralnej informacji o zastawach rejestrowych o wydanie z rejestru np. zaświadczenia. Dokument, który otrzyma drogą elektroniczną, będzie miał taką moc jak wydany w formie papierowej.

Za zajęcie nieruchomości przysługuje odszkodowanie

W wyniku decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 nieruchomości zajęte pod tę inwestycję stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Za zajęte nieruchomości byłym właścicielom przysługuje odszkodowanie.

Nie zawsze trzeba informować o kontroli

Przedsiębiorcy nie trzeba informować m.in. o kontroli, której przeprowadzenie jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.