Projekt ustawy zmieniający Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zakłada, że dotychczasowe rozwiązanie przewidujące okres siedmiu dni na podjęcie listu z urzędu nie jest wystarczające do zapoznania się z nim. Okres, na jaki pozostawia się pismo ma wynosić 14 dni.

Dziś zawiadomienie o pozostawieniu pisma umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe w drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres doręczeń np. w biurze, gdzie wykonuje adresat czynności zawodowe. Jednocześnie do listu powinna być dołączona informacja o możliwości odbioru pisma w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia. W przypadku nie podjęcia pisma w wyznaczonym terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie. Pismo uważa się za doręczone z upływem ostatniego dnia terminu.

Zmiana art. 73 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podyktowana jest wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 13/05), który zakwestionował brak ponowienia zawiadomienia adresata o złożeniu pisma. Podstawowy zarzut przedstawiony przez Trybunał dotyczył naruszenia konstytucyjnego prawa do sądu. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wypowiadał się na temat treści tego prawa. W świetle ustabilizowanego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego prawo do sądu obejmuje w szczególności:

• prawo dostępu do sądu, tj. prawo do uruchomienia postępowania przed sądem,

• prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności,

• prawo do wyroku sądowego, tj. prawo uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Istotnym elementem składowym prawa do sądu są gwarancje sprawiedliwości proceduralnej, określone w art. 45 Konstytucji.

Projekt został skierowany do Komitetu Rady Ministrów.