W razie upadłości banku deponent otrzyma zwrot pieniędzy do równowartości 50 tysięcy euro w ciągu 30 dni od otrzymania przez syndyka lub zarządcę masy upadłości środków z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Czytelniczka ulokowała wszystkie oszczędności w banku.
– Czy gdyby doszło do upadłości banku, to jak szybko otrzymam zwrot ulokowanych w nim oszczędności ze środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – pyta pani Wanda ze Szczecina.
W razie upadłości banku i zaprzestania przez niego wypłacania ulokowanych pieniędzy deponenci odzyskają pieniądze ze środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do równowartości 50 tysięcy euro. Jest to maksymalna wysokość roszczenia deponenta w stosunku do funduszu bez względu na to, ile miał rachunków i ile zgromadził na nich środków.
Do tej kwoty zostanie mu wypłacona ulokowana suma łącznie z należnymi odsetkami. Aby obliczyć wartość euro w złotych, uwzględnia się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z dnia spełnienia warunku gwarancji, czyli wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości banku.
Należna kwota zostanie wypłacona w złotych według terminarza ustalonego przez syndyka albo zarządcę masy upadłości banku, zatwierdzonego przez zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Deponent powinien otrzymać pieniądze w ciągu 30 dni od otrzymania przez syndyka lub zarządcę masy upadłości banku kwoty przekazanej przez Fundusz. Jednakże pieniędzy nie może wypłacić później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym ulokowane w banku środki stały się niedostępne Dniem niedostępności środków jest dzień zawieszenia działalności banku. Niedostępność środków zaś ma miejsce wówczas, gdy środki gwarantowane (np. zgromadzone w banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych w złotych lub w walucie obcej według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, potwierdzone wystawionymi przez bank dokumentami imiennymi i powiększone o naliczone odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji), są należne, ale nie mogą zostać wypłacone.
Termin wypłaty może zostać przedłużony o 10 dni przez sąd upadłościowy, wówczas gdyby wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wcześniejsze przekazanie pieniędzy deponentowi. Sąd musi rozpatrzyć wniosek najpóźniej w ciągu siedmiu dni od dnia ich wniesienia. Przyczyną zwłoki w wypłacie mogą być nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg bank, albo znaczna liczba prowadzonych przez bank rachunków.
Takie uprawnienia przysługują deponentom, którzy są osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, ale posiadającymi zdolność prawną. Natomiast nie tracą oni prawa dochodzenia swoich roszczeń od banku ponad tę kwotę. Ich roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie pięciu lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.
Na co mogą liczyć deponenci
50 tys. euro – maksymalna wysokość roszczeń deponenta
40 dni – maksymalny czas oczekiwania na wypłatę
Podstawa prawna
Art. 2, 22–24, 28 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 711 z późn. zm.).