Bilet z parkometru potwierdzi koszt podatkowy

Wydatki na nabycie niektórych usług będą mogły być dokumentowane paragonami fiskalnymi lub innymi dowodami ich poniesienia.

Kwoty na projekty unijne zwolnione z CIT

Firmy, które uzyskają dochody z realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych przekazanych przez agencje wykonawcze, skorzystają ze zwolnienia od podatku.

Ulga również na mieszkania kupione w UE

Podatnicy, którzy przeznaczyli pieniądze ze sprzedaży mieszkania na kupno mieszkania w innym państwie członkowskim UE, mogli korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nie są kosztem odsetki od kredytu na umorzenie udziałów

Odsetki od kredytu na obniżenie kapitału zakładowego czy akcyjnego nie są dla spółki kosztem uzyskania przychodu.

Szefowie izb i urzędów przejdą specjalną rekrutację

Rekrutacja na stanowiska dyrektorów izb celnych bądź naczelników urzędów celnych, a także ich zastępców, odbywać się będzie po upublicznieniu informacji przez szefa Służby Celnej o wolnym stanowisku.

Celnikowi przysługiwać będzie dodatkowe wyżywienie

Funkcjonariuszowi celnemu m.in. w czasie pełnienia służby nadzwyczajnej czy konwoju przysługiwać będzie dodatkowe wyżywienie bądź równoważnik pieniężny za nie.

Organy podatkowe udostępnią sobie wyniki kontroli

Wymiana informacji o wynikach kontroli sprzyjać ma zmniejszeniu liczby kontroli wykonywanych u przedsiębiorców.

Celnicy będą składać oświadczenia o stanie majątkowym

Funkcjonariusze celni będą musieli co najmniej raz w roku składać oświadczenia majątkowe.

Organy administracji przekażą informacje o przedsiębiorcach

Organy administracji publicznej oraz inne państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne są obowiązane współdziałać i udzielać organom Służby Celnej pomocy technicznej.

Pomoc de minimis dopiero po podpisaniu umowy

Szkolenia i doradztwo udzielone przyszłym przedsiębiorcom przed przyznaniem unijnej dotacji na własny biznes nie stanowią pomocy publicznej.

Pacjent musi zapłacić za niektóre zaświadczenia lekarskie

Za niektóre zaświadczenia wydawane przez lekarza na wniosek pacjenta, które potwierdzają stan jego zdrowia, trzeba zapłacić.

Umowy czasowe zawierane przez firmy mogą trwać maksymalnie dwa lata

Do końca 2011 roku przedsiębiorcy mogą zatrudniać pracowników na podstawie umów na czas określony przez okres nie dłuższy niż dwa lata.

Darmowe owoce i warzywa dla szkół podstawowych

Do 16 listopada mogą zgłaszać się do rządowego programu szkoły, które chcą otrzymywać darmowe owoce w drugim semestrze obecnego roku szkolnego.

Szef ABW może wprowadzić 24-godzinne zmiany

Nowe zasady ustalania czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przez szefa ABW mają zwiększyć bezpieczeństwo kraju w przypadku ataku terrorystycznego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczy emeryturę, uwzględniając pracę w Kanadzie

Osoby, które pracowały zarówno w Polsce, jak i Kanadzie, mogą uzyskać częściową emeryturę lub rentę z jednego lub z obydwu państw.

W ciągu 10 lat rolnik ma prawo odebrać nadpłacone składki

Od 1 października 2009 r. rolnicy będą płacić składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS wyłącznie za okres faktycznego podlegania ubezpieczeniu.

Wzrosną koszty zaskarżania orzeczeń w sprawach zamówień

Wzrosną koszty kwestionowania przed sądem wyroków Krajowej Izby Odwoławczej. Obecny koszt to 3 tys. zł, po zmianach może wynosić nawet 5 mln zł.

Wprowadzanie na rynek baterii i akumulatorów wymaga wpisu do specjalnego rejestru

Firma, która wprowadza na rynek baterie lub akumulatory, nie może działać, jeżeli nie złoży w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska wniosku o wpis do specjalnego rejestru.

Uczestnictwo sołtysa w obwodowej komisji wyborczej zapewnić ma wyższą frekwencję

Sołtysi zasiądą w obwodowych komisjach wyborczych powoływanych w wyborach samorządowych, parlamentarnych oraz w celu przeprowadzenia referendum.

Adwokaci, radcowie i prokuratorzy skorzystają z bezpiecznego podpisu elektronicznego

Adwokaci, radcowie prawni oraz prokuratorzy biorący udział w elektronicznym postępowaniu upominawczym będą musieli komunikować się z sądem przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Po ogłoszeniu upadłości zawiesza się prowadzone wcześniej przez komorników egzekucje

Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie roszczeń wszystkich wierzycieli. W czasie gdy się toczy, nie może być prowadzona egzekucja tylko po to, aby zaspokoić indywidualnych wierzycieli.

Gdy nie ma podanej siedziby, możliwa niezapowiedziana kontrola

Niezapowiedziane kontrole są dozwolone w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

Ubezpieczyciel zwraca się do sądu właściwego dla pozwanego

Ofiara wypadku samochodowego za granicą może ubiegać się o odszkodowanie w sądzie w miejscu swojego zamieszkania. Ubezpieczyciel poszkodowanego jest pozbawiony takiej możliwości.

Łatwiej jest zalegalizować samowolę budowlaną

Sprawcy samowoli budowlanej są zrównani w prawach, niezależnie od tego, czy budują na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, czy też obszarze, który takim planem nie jest objęty.

Kredytobiorcy nie muszą płacić dodatkowych prowizji

W przypadku wypowiedzenia umowy przez bank konsumenta nie można zobowiązać do uiszczenia dodatkowej prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Notariusz może świadczyć swoje usługi również bez wynagrodzenia

Sąd Najwyższy potwierdził, że notariusze mogą świadczyć swoje usługi bez wynagrodzenia, jeśli nie naruszają przy tym zasad konkurencji.