Firma, która sprzeda nabywcy wadliwą partię wyrobów budowlanych, będzie musiała odkupić towar lub zniszczyć go na swój koszt, gdy importer lub producent mają siedzibę za granicą.
Wyroby budowlane będą kontrolowane na każdym etapie obrotu, nawet u importera i sprzedawcy – przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, którym wkrótce zajmie się rząd.
– Eliminacja z obrotu wyrobów budowlanych niespełniających deklarowanych parametrów podniesie poziom ochrony nabywców oraz zapobiegnie dalszemu coraz większemu obniżaniu jakości obiektów budowlanych – tłumaczy Jacek Stanisławski, prawnik z Kancelarii Olczyk & Kubicki. Rzetelni producenci bez zepsucia produktu nie mogą obniżyć kosztów i ceny – dodaje Jacek Stanisławski.

Za co zapłaci sprzedawca

Kontrole wyrobów budowlanych będą przeprowadzane u sprzedawcy. Gdyby inspektorzy stwierdzili, że wyrób nie spełnia wymagań, to firma otrzyma zakaz dalszego obrotu takimi produktami, a organ kontroli wyznaczy mu termin usunięcia nieprawidłowości. Może też zostać wydana decyzja nakazująca producentowi lub importerowi wycofanie z obrotu wyrobu lub określonej jego partii. Gdyby zaś mieli oni siedzibę za granicą, to organ kontroli będzie mógł wydać decyzję nakazującą wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego lub jego określonej patii przez sprzedawcę. Jeśli sprzedawca nie zastosuje się do tych poleceń, organ kontroli wyda decyzję zakazującą ich sprzedaży. Przy okazji będzie mógł też nakazać producentowi, importerowi i sprzedawcy odkupić wycofane z obrotu towary na żądanie osób, które nimi aktualnie władają.
Autorzy projektu zaproponowali, aby importer, producent lub sprzedawca musieli nawet zapłacić za zniszczenie wyrobu budowlanego, wówczas gdy zostanie wydana decyzja o niespełnianiu przez niego wymogów, a organ wskaże taki sposób wyeliminowania go z obrotu na ich koszt.

U producenta i importera

Projekt nowelizacji przewiduje, że kontrola wyrobów budowlanych będzie prowadzona w siedzibie kontrolowanego w jego obecności albo osoby upoważnionej, a dotyczyła będzie wyłącznie wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania oraz oceny zgodności i dokumentacji technicznej, które go dotyczą.
Organ kontroli będzie musiał przestrzegać zasady poufności co do uzyskanych podczas kontroli informacji objętych tajemnicą producenta, importera albo sprzedawcy. Dotyczy to nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych. Natomiast będzie mógł wstrzymać dalszy obrót wyrobami i zabezpieczyć je, gdy kontrolowany nie przedstawi dokumentów dotyczących oceny zgodności wyrobu albo dokonane oględziny lub przedstawione dokumenty wskazują, że nie spełnia on wymagań.
Podstawa prawna
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z późn. zm.).