Czy można zgłosić wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń

Od 1 września osoby, które chcą kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe, mogą przystąpić do tych ubezpieczeń niezależnie od tego, jaki okres upłynął od ustania ich poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Jak zabezpieczone są oszczędności w bankach

W razie upadłości banku deponent otrzyma zwrot pieniędzy do równowartości 50 tysięcy euro w ciągu 30 dni od otrzymania przez syndyka lub zarządcę masy upadłości środków z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jak często przeprowadzać inwentaryzację nieruchomości

Nieruchomości inwestycyjne można inwentaryzować raz na cztery lata, tak jak składniki majątku zakwalifikowane do środków trwałych.

Czy biegły rewident odpowiedzialny za rewizję powinien podpisać opinię

Biegły rewident odpowiedzialny za wykonywanie czynności rewizji finansowej podpisuje opinię i raport w imieniu podmiotu uprawnionego do badania.

Kto wybiera biegłego rewidenta

Podmiot audytorski, który będzie badał sprawozdanie finansowe spółki, musi być wybrany przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. Umowę z audytorem podpisuje zarząd.

Czy można potwierdzić stan papierów wartościowych

Inwentaryzacja papierów wartościowych w formie zdematerializowanej może się odbywać w drodze uzyskania odpowiednich potwierdzeń.

Czy gospodarstwo można przekształcić w zakład

Nowa ustawa o finansach publicznych przewiduje istnienie samorządowych zakładów budżetowych. Organy stanowiące jednostek samorządowych mogą powołać taki zakład.

Czy ZUS będzie przesyłał dane elektronicznie

Organy rentowe będą przekazywać do urzędów skarbowych roczne deklaracje PIT-40 na nośnikach cyfrowych.

Czy warto wybrać ryczałt ewidencjonowany

Od przyszłego roku opodatkowanie najmu ryczałtem ewidencjonowanym będzie korzystne również dla podatników, którzy obecnie rozliczają się na zasadach ogólnych według 18-proc. stawki podatku.

Kto ma odpowiadać za zeznanie wypełnione przez płatnika

Płatnik będzie ponosił odpowiedzialność za wypełnienie rocznego PIT. Jednak nie będzie odpowiadał za dane, które do rocznego obliczenia podatku podaje mu podatnik.

Czy będzie jedna stawka ryczałtu

Od przyszłego roku ma być uchylona 20-proc. stawka ryczałtu ewidencjonowanego z najmu mieszkania.

Kiedy można wykorzystać zwolnienie na opiekę

Niewykorzystane prawo do zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy.

Kiedy można otrzymać nagrodę

Wniosek o przyznanie nauczycielowi nagrody kuratora oświaty powinien złożyć dyrektor szkoły.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy uwzględnia się tylko wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Czy przyczyna wypowiedzenia musi być konkretna

Zarzut stawiany pracownikowi powinien wynikać z treści wypowiedzenia umowy o pracę.

Czy zlecenie stanowi tytuł do ubezpieczeń

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu zlecenia.

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia ze składki

Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje zasadniczo od miesiąca następującego po ukończeniu przez pracownika 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna).

Czy przerwy między zleceniami powodują konieczność wyrejestrowania z ubezpieczeń

Zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Kiedy możliwe jest przerwanie stażu

Naruszenie przez bezrobotnego odbywającego staż obowiązków określonych w regulaminie pracy może być przyczyną przerwania stażu.

Czy trzeba wykazywać interes prawny w celu ustalenia wypadku

Pracownik ma prawo do ustalenia zaistnienia wypadku przy pracy niezależnie od tego, czy będzie dochodził świadczeń z ustawy wypadkowej.

W jakim terminie trzeba powiadomić urząd pracy o chorobie

Bezrobotny powinien zawiadomić powiatowy urząd pracy o niezdolności do pracy w terminie dwóch dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego oraz dostarczyć to zaświadczenie w terminie siedmiu dni.

Czy należy się odszkodowanie za wywłaszczenie pod drogę

Jeśli wniosek o odszkodowanie za wywłaszczenie pod drogę publiczną został złożony po 31 grudnia 2005 r., to były właściciel nie otrzyma pieniędzy z tego tytułu.

Jak będą pobierane próbki paliw ciekłych i biopaliw

Sposób pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw został określony w rozporządzeniu ministra gospodarki, które wejdzie w życie 26 września 2009 r.

Czy otrzymujący pomoc muszą przedstawiać informacje ministrowi gospodarki

Przedsiębiorca otrzymujący pomoc publiczną, której wartość przekracza 3 mln euro, zobowiązany jest przedstawić ustalone w rozporządzeniu ministra gospodarki informacje w terminie pięciu dni od udzielenia pomocy.

Jak powinny być oznakowane pojazdy służbowe Inspekcji Transportu Drogowego

Zmienią się przepisy dotyczące oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego.

Czy informacje o walnym zgromadzeniu zawsze będą umieszczane na stronach www spółki

Zarząd spółki notowanej na giełdzie, który musi prowadzić strony internetowe, nie może odmówić akcjonariuszom ani radzie nadzorczej, z którymi jest w konflikcie, umieszczenia ogłoszenia o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Czy niesłusznie doprowadzony do izby wytrzeźwień może uczestniczyć w posiedzeniu sądu

Osoby doprowadzone do izb wytrzeźwień mogą brać udział w posiedzeniu sądu, na którym rozpatrywane jest zażalenie w sprawie legalności czynności funkcjonariuszy.

Czy sąd musi zawsze wezwać do uzupełnienia opłaty

Sąd powinien wezwać przedsiębiorcę lub jego pełnomocnika do uiszczenia opłaty, zanim oddali jego pismo procesowe.

Jak należy prowadzić szkolenia dla przedsiębiorców

Podczas szkoleń dla przedsiębiorców prowadzących handel środkami ochrony roślin szczególną uwagę należy zwracać m.in. na niebezpieczeństwa wynikające z wprowadzania do obrotu podrobionych środków ochrony roślin.

Czy ciepła woda dostarczana do mieszkań musi mieć określoną temperaturę

Ciepła woda dostarczana do naszych mieszkań powinna mieć temperaturą od 55 do 60 stopni C. Natomiast piony grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej należy wyprowadzić ponad dach.

Co trzeba zrobić, żeby rozpocząć aplikację ogólną

Osoby, które zdały egzamin na aplikację ogólną, muszą w terminie 14 dni od zawiadomienia przez dyrektora Krajowej Szkoły złożyć pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia aplikacji ogólnej.

Czy sędzia może orzekać w sprawie tej samej skargi po wznowieniu postępowania

Sędzia, który orzekał w sprawie skargi na decyzję, nie może orzekać w postępowaniu sądowym dotyczącym tej samej sprawy po wznowieniu postępowania.

Jak się odwołać od wyników egzaminu

Każdy kandydat na aplikację adwokacką może odwołać się do ministra sprawiedliwości od wyników egzaminu konkursowego. Postępowanie odwoławcze przeprowadzane jest na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.