Zaniżenie ceny oferty

Wszyscy wykonawcy uczestniczący w tym przetargu podali w tej części kosztorysu wynagrodzenie około 10-krotnie wyższe od ceny zaproponowanej przez konsorcjum. Zdaniem arbitrów nie ma przy tym znaczenia fakt, że konsorcjum oświadczyło na rozprawie, że za oferowaną cenę jest w stanie zrealizować zamówienie.

Zamawiający udowodnił, że technicznie i ekonomicznie niemożliwe jest wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej za cenę proponowaną przez konsorcjum.

Podczas rozprawy jeden z arbitrów zgłosił zdanie odrębne. Uznał, że oświadczenie odwołującego potwierdzające wykonanie zamówienia za cenę wskazaną w ofercie, w tym także za cenę wskazaną w spornej części kosztorysu ma znaczenie. Jego zdaniem to wykonawca kalkuluje cenę za przedmiot zamówienia z uwzględnieniem cen materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

OPINIA

Bogdan Janicki

adwokat i wykładowca na Studium Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Łódzkim

Orzecznictwo KIO wskazuje, że podanie innej jednostki miary nie zawsze przesądza o niezgodności treści oferty z s.i.w.z. Takie uchybienie wykonawcy może przybrać charakter oczywistych omyłek pisarskich. Ma to miejsce, gdy poprawienie podanych jednostek miar nie stanowi merytorycznej zmiany treści s.i.w.z., np. co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy zamawiającego. W tym wyroku KIO uznała zupełnie inaczej. Wydaje się, że okoliczność zaoferowania ceny jednostkowej o kilkanaście razy niższej od cen jednostkowych zawartych w ofertach konkurencyjnych powinna zostać zbadana przez zamawiającego pod kątem rażąco niskiej ceny.