Regulacje dotyczące przeprowadzania kontroli w firmach zmieniły się na korzyść przedsiębiorców. Nowe zasady obowiązują od 7 marca 2009 r. Zostały wprowadzone przez nowelizowaną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Przepisy te przewidują m.in., że przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa, należy się odszkodowanie.

Z wyjaśnień uzyskanych przez GDP w Ministerstwie Gospodarki, wynika że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – także w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy – zawiera wyłącznie przepisy o charakterze ogólnym. Zgodnie z art. 77 ust. 4 tej ustawy przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej, przysługuje odszkodowanie. Jak wyjaśnia ministerstwo, do tej normy odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności za szkodę. Natomiast dochodzenie roszczeń ma następować na zasadach i w trybie określonym dla postępowania cywilnego. Ministerstwo zastrzega, że ciężar dowodowy będzie spoczywał na przedsiębiorcy, natomiast ocena dowodów należeć będzie do sądu.

Przedsiębiorca, wykazując przed sądem powstanie szkody, może wykorzystać przede wszystkim art. 417 (i następne) kodeksu cywilnego. Żądanie przez niego wypłaty odszkodowania powinno odpowiadać wysokości poniesionej szkody, obejmując stratę, jak i utracone korzyści. Okoliczności te jednak przedsiębiorca będzie musiał udowodnić przed sądem. Powinien on ponadto wykazać, jakie konkretne działania (bądź zaniechania) kontrolujących spowodowały powstanie szkód.