1

Czy prywatyzacja ksiąg wieczystych to rzeczywiście jedyny sposób na bałagan?

WOJCIECH KOCZARA

TAK

Jestem za prywatyzacją, która gwarantować będzie bezpieczeństwo obrotu i dotyczyć wyłącznie spraw niespornych. Niezależnie od prywatyzacji przydałaby się reforma systemu, który obecnie nie eliminuje np. ryzyka kilkukrotnej sprzedaży tej samej nieruchomości kilku osobom tego samego dnia.

JACEK CZAJA

NIE

Księgi nie są tylko prostą ewidencją nieruchomości, ich treść jest objęta rękojmią wiary publicznej, dającą gwarancję pewności obrotu nieruchomościami. Oddanie ich w ręce prywatne wystawi tę rękojmię na nieporównywalnie większe niż obecnie niebezpieczeństwo.

2

Czy prywatyzacja osłabiłaby ochronę własności?

WOJCIECH KOCZARA

NIE

Nie widzę takiego ryzyka pod warunkiem, że funkcjonować będzie nadzór nad instytucjami prywatnymi dokonującymi wpisów. Ryzyko można ograniczyć przez wydawanie licencji tylko podmiotom spełniającym odpowiednie kryteria organizacyjne i finansowe.

JACEK CZAJA

TAK

Księgi wieczyste stanowią w polskim prawie jedyną rejestrację stanu prawnego nieruchomości posiadającej walor domniemania prawnego. Prywatyzacja mogłaby stanowić zagrożenie dla podstawowych zasad obowiązujących w systemie ksiąg wieczystych.

3

Czy jedynie państwo może dać gwarancję właściwego prowadzenia ksiąg wieczystych?

WOJCIECH KOCZARA

NIE

Państwo jest dłużnikiem wypłacalnym, stąd daje lepszą gwarancję naprawienia ewentualnej szkody. W razie podjęcia decyzji o prywatyzacji dokonywanie wpisów powinno zostać powierzone tylko podmiotom o odpowiednim kapitale zakładowym, utrzymującym stosowne środki przez cały czas prowadzenia działalności. Należałoby również rozważyć obowiązek ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej.

JACEK CZAJA

TAK

Państwo, biorąc na siebie obowiązek prowadzenia ksiąg wieczystych, zobowiązało się do zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania. Wyprowadzenie ksiąg wieczystych ze struktury sądownictwa musiałoby polegać na ich zniesieniu i utworzeniu innego typu rejestru przy jednoczesnym zachowaniu cech księgi wieczystej.