Na wąskiej działce budynek jednorodzinny może stanąć przy granicy z sąsiadem

Na wąskich działkach inwestorzy indywidualni mogą obecnie stawiać budynki jednorodzinne nawet przy granicy z sąsiadami.

Nakłady na emisję akcji są kosztem podatkowym

Wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Stypendia od firmy będą zwolnione z PIT

Nowe stypendia oraz pomoc materialna dla studentów i doktorantów, regulowane w nowelizowanych przepisach o szkolnictwie wyższym, będą wolne od podatku dochodowego.

Podatek tylko od fundamentu i masztu

Gmina nie może domagać się podatku od nieruchomości od wszystkich elementów siłowni wiatrowej. Opodatkowaniu podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych, czyli maszt i fundament.

Praktykę absolwencką rozliczy pracodawca, pobierając zaliczkę na podatek

Od świadczeń pieniężnych wypłaconych z tytułu odbycia przez absolwentów praktyki pracodawcy odprowadzą zaliczki na podatek, stosując najniższą stawkę podatkową.

Zwolnienie z VAT nie zależy od formy prawnej prowadzonego biznesu

Usługi świadczone przez techników dentystycznych są zwolnione z VAT. Dla korzystania z tego zwolnienia nieistotna jest forma, w jakiej podatnicy prowadzą swoją działalność gospodarczą.

Można zastosować średni kurs

Do przeliczenia operacji w walutach obcych dla celów księgowych firma przyjmuje albo faktycznie zastosowany kurs waluty, albo kurs średni NBP, w szczególności gdy operacje zapłaty regulowane są za pośrednictwem rachunku bankowego.

Za czas postoju pracownik otrzyma do 100 proc. zasiłku dla bezrobotnego

Pracownicy otrzymujący świadczenia w okresie przejściowych trudności finansowych w firmie są objęci ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę z przyczyn ich niedotyczących.

Dopłaty tylko za krótszy czas pracy i przestój

Przedsiębiorcy mogą już się ubiegać o subsydia płacowe dla pracowników zagrożonych zwolnieniem. Pomoc wypłaci Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pracownicy z prywatnego pośredniaka mogą działać w związkach zawodowych

Prywatne biura pośrednictwa pracy nie mogą zabronić osobom rekrutowanym wstępowania do związków zawodowych oraz negocjowania warunków pracy.

Przedsiębiorcy z listy rezerwowej będą mogli się odwoływać

Każdy podmiot, który nie uzyskał dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będzie miał prawo odwoływania się. Dotychczas nie mieli takiego prawa wnioskodawcy z tzw. listy rezerwowej.

Chory bezrobotny ma dwa dni na zawiadomienie urzędu pracy

Osoba bezrobotna mająca prawo do zasiłku lub stypendium musi dostarczyć zwolnienie lekarskie do urzędu pracy w ciągu siedmiu dni.

Przed rozpoczęciem nauki nauczyciel oceni przedszkolaka

Liczba godzin realizacji podstawy programowej będzie zależeć od tego, jak liczne będą grupy w zespołach i punktach przedszkolnych.

Za akredytację można zapłacić ponad 45 tys. zł

Placówki ochrony zdrowia starające się o uzyskanie akredytacji potwierdzającej jakość świadczonych usług muszą za nią zapłacić. Najwięcej płacą szpitale, które mają powyżej 800 łóżek.

Więcej badań w podstawowych stacjach kontroli pojazdów

Wszystkie badania techniczne samochodów o masie do 3,5 tony przeprowadzi podstawowa stacja kontroli pojazdów.

Bezprawne używanie określenia hotel narusza interesy klientów

Stosowanie nazwy hotel w stosunku do obiektu nieposiadającego urzędowej decyzji o zaszeregowaniu obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii jest działaniem bezprawnym i narusza zbiorowe interesy konsumentów.

Przełożony wyda polecenie tylko na piśmie

Każdy przełożony będzie mógł wydać podległym mu prokuratorom zarządzenia, wytyczne lub polecenia. Nie będą one jednak mogły dotyczyć treści czynności procesowej. Prokurator będzie zobowiązany do ich wykonania.

Wspólny test na aplikacje adwokacką i radcowską

Podczas egzaminu wstępnego na aplikacje, kandydacie rozwiążą test jednokrotnego wyboru, składający się ze 150 pytań. W trakcie egzaminu przyszli adwokaci i radcowie prawni nie będą mogli korzystać z aktów prawnych.

Będzie wyznaczony patron koordynator dla aplikanta

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem aplikacji, wyznaczy aplikantom aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej patrona koordynatora.

Spółki cywilnej nie należy wpisywać do ewidencji

Do ewidencji działalności gospodarczej nie wpisuje się spółki cywilnej, ponieważ przedsiębiorcą jest osoba fizyczna. To ona powinna podać swoje dane we wniosku o wpis do ewidencji w gminie.

Państwo może zakazać oferowania hazardu przez internet

Państwo członkowskie Unii Europejskiej może ograniczyć liczbę przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia gier losowych przez internet, nie naruszając swobód świadczenia usług, przedsiębiorczości i przepływu kapitału.

Wsparcie z funduszu innowacyjności

Wartość pomocy publicznej nie może przekroczyć w przypadku badań przemysłowych 50 proc. kosztów badań kwalifikujących się do finansowania w ramach projektu badawczego.

Za uczestnictwo w zmowie kara dla spółki dominującej

Za uczestnictwo w zmowie antykonkurencyjnej Komisja Europejska może nałożyć na przedsiębiorców i ich związki, a więc także na spółkę matkę, karę w wysokości do 10 proc. ich obrotu z poprzedniego roku.

W niektórych przypadkach można przeprowadzać niezapowiedziane kontrole

Generalnie przedsiębiorcy powinni być zawiadamiani o zamiarze wszczęcia kontroli. Niekiedy jednak można przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę w ich firmie.