Rada Ministrów przyjęła wczoraj negatywne stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Zakłada on, że sołtysowi przysługuje dieta w wysokości od 100 do 250 zł w zależności od liczby mieszkańców sołectwa.

– Przepisy dotyczące kształtowania uposażeń dla sołtysów przewidują upoważnienie dla rady gminnej do ustanowienia zasad, na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej – stwierdza rząd w stanowisku.

Dodaje, że projektowane rozwiązanie budzi zastrzeżenia w kontekście konstytucyjno-ustrojowych zasad w zakresie statusu jednostki pomocniczej gminy, jaką jest sołectwo. Sprawowanie mandatu powinno być nakierowane na pełnienie służby publicznej, a nie na świadczenia.

Ewentualne przyjęcie poselskiej nowelizacji kosztowałoby budżet 98 mln zł rocznie.