Czy przedsiębiorca może liczyć na wsparcie ułatwiające inwestowanie

Kwota wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na zakup usług doradczych nie może być wyższa niż 2 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Czy za popełnienie przestępstwa można stracić uprawnienia

Świadectw energetycznych nie mogą sporządzać osoby karane, pozbawione praw publicznych, albo całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnione.

Czy płatnik uwzględni ulgi

Pracodawca, który będzie wypełniał roczny PIT za pracownika, będzie mógł uwzględnić w nim ulgi internetową i na dziecko, a także 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Czy będzie rozliczana nadpłata i dopłata podatku

Jeśli z rocznego obliczenia podatku wyjdzie dopłata podatku ureguluje ją albo płatnik, pobierając ją z wynagrodzenia pracownika, albo zrobi to sam pracownik.

Czy pracodawca dostanie wynagrodzenie za zeznania

Pracodawca, który będzie wypełniał roczne PIT za pracowników, będzie mógł z podatków swoich podwładnych pobrać wynagrodzenie dla siebie za każdą sporządzoną deklarację.

Czy zeznanie za 2009 rok z urzędu wypełni pracodawca

Już w rozliczeniu za 2009 rok pracodawcy z urzędu sporządzą i złożą w urzędzie skarbowym roczny PIT za swoich pracowników.

Czy zeznanie szefa zastąpi PIT pracownika

Roczne obliczenie podatku, które za pracownika wypełni pracodawca, zastąpi deklarację indywidualną podatnika.

Czy obliczać zwrot proporcjonalnie

Gdy nabyte towary i usługi w innym państwie UE są wykorzystywane do czynności opodatkowanych i zwolnionych, przysługuje proporcjonalny zwrot podatku.

Jak składać wniosek o zwrot podatku

Wniosek o zwrot VAT przy imporcie towarów w innym kraju UE podatnik złoży w sposób elektroniczny.

Czy składać korektę wniosku

Podatnicy, którzy stosują proporcję przy zwrocie podatku, muszą złożyć korektę wniosku, gdy zmieni się proporcja.

Czy jest termin na złożenie wniosku

Tylko poprawny wniosek złożony do 30 września będzie uwzględniony przy zwrocie podatku od wartości dodanej, który został zapłacony w innym kraju UE.

Czy wniosek o zwrot może być odrzucony

Nie każdy wniosek złożony o zwrot VAT zagranicznego podatku naczelnik przekaże do państwa członkowskiego UE.

Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wychowawczego

Wyjazd do pracy zarobkowej może spowodować odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego.

Jakie prace może wykonywać praktykant

Praktyka absolwencka nie może dotyczyć prac szczególnie niebezpiecznych.

Czy podmiot organizujący praktykę ma prawo żądać zapłaty

Świadczenie za odbycie praktyki może otrzymywać praktykant, a nie podmiot przyjmujący na praktykę.

Jakie uprawnienia przysługują na urlopie ojcowskim

Za okres urlopu ojcowskiego pracownikowi będzie przysługiwać prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Kiedy można uzyskać status bezrobotnego

Wolontariusz, który chce uzyskać status bezrobotnego, powinien przedstawić urzędowi pracy porozumienie z podmiotem korzystającym z jego świadczeń.

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia

Niewypłacanie wynagrodzenia przez pracodawcę stanowi ciężkie naruszenie jego podstawowych obowiązków.

Czy odbywający staż będzie pracował w systemie zmianowym

Na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie zmianowym wymagana będzie zgoda starosty.

Jak przyznawać pomoc niepełnosprawnym

Wpływ na wysokość indywidualnej pomocy ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) ma sytuacja materialna i losowa wnioskodawcy.

Kiedy możliwe jest wypowiedzenie zmieniające

Pracownikowi na kierowniczym stanowisku można wypowiedzieć warunki pracy i płacy z powodu złych wyników ekonomicznych, choćby dochował należytej staranności.

Jakie dofinansowanie można uzyskać na remont drogi

W celu uzyskania rządowych dotacji na remonty dróg zainteresowana gmina lub powiat musi złożyć odpowiedni wniosek. Jednorazowe dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 3 mln zł.

Kogo obejmuje system dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego będzie wdrażany etapami. W pierwszej kolejności skorzystają z niego skazani z terenu apelacji warszawskiej.

Kiedy gmina musi zatrzymać wadium wykonawcy

Ogłaszająca przetarg gmina musi zatrzymać wadium, gdy wykonawca na jej wezwanie nie składa dokumentu, a także gdy złoży dokument, z którego nie wynika potwierdzenie spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu.

Jak będzie ustalany numer rejestrowy

Minister środowiska określił sposób ustalania numeru rejestrowego m.in. dla przetwarzających zużyte baterie lub akumulatory.

Czy można zaskarżyć opłatę od deszczu

Uchwałę gminy, która wprowadza opłatę za odprowadzanie wody opadowej, można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Czy prokuratorem rejonowym będzie można być dwie kadencje

Szef prokuratury rejonowej będzie powoływany przez prokuratora generalnego po zasięgnięciu opinii zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej. Jego kadencja będzie trwała cztery lata.

Czy wydatki przedsiębiorcy mogą być sfinansowane z funduszu innowacyjności

Koszty poniesione przez mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę na uzyskanie patentu na wynalazek będą kwalifikowały się do finansowania ze środków funduszu innowacyjności.

Jak wygląda egzamin wstępny na aplikację notarialną

Otrzymanie 100 punktów zagwarantuje przyszłym rejentom rozpoczęcie zajęć na aplikacji notarialnej.

Czy samochód można po raz kolejny zarejestrować

Pojazd, który był już w Polsce wyrejestrowany w celu wywiezienia go za granicę, będzie mógł zostać znów zarejestrowany, jeżeli ponownie trafi do naszego kraju.

Jak należy prawidłowo przeprowadzać kontrole w transporcie drogowym

Przebieg kontroli przewozu drogowego odzwierciedlany jest w specjalnym protokole. Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego albo osoby przez niego upoważnionej.

Czy do kontroli trzeba określić wyroby budowlane

Organ kontrolny określa wyrób budowlany lub grupę wyrobów budowlanych objęte kontrolą, przedsiębiorcę, u którego będą one kontrolowane, a także miejsce i planowany czas trwania kontroli.

Czy można karać za złe ustawienie pojemników na odpady

Gmina ma prawo określić w regulaminie obowiązek regularnego wywożenia odpadów, ale nie może nakładać dodatkowego obowiązku w postaci utwardzania gruntu pod pojemniki.