Projekt dotyczący egzaminów prawniczych ma ujednolicić kryteria naboru na wszystkie aplikacje prawnicze poprzez wprowadzenie jednego państwowego egzaminu I stopnia oraz stworzenie absolwentom wyższych studiów prawniczych dwóch równoległych ścieżek dostępu do zawodów prawniczych:

- poprzez aplikacje prawnicze: po zdaniu egzaminu I stopnia, odbyciu aplikacji i zdaniu egzaminu II stopnia (odpowiadającego obecnym egzaminom zawodowym), z wyłączeniem egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego i komorniczego;

- z pominięciem aplikacji, poprzez świadczenie pomocy prawnej: po zdaniu egzaminu I stopnia i co najmniej 5-letnim wykonywaniu czynności prawniczych, a następnie zdaniu państwowego egzaminu prawniczego II stopnia bez konieczności odbycia aplikacji.

Rada Ministrów zajmie się też nowelą kodeksu karnego, która wprowadza nowe typy czynów zabronionych, w tym zbrodni przeciwko ludzkości i niektórych zbrodni wojennych. Nowela wprowadza do kodeksu karnego definicję pojęcia "handel ludźmi", wynikającej z ratyfikowanego przez Polskę Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi.

Rząd rozpatrzyć ma również projekt noweli kodeksu cywilnego, która ma zapobiegać nieregulowaniu przez inwestorów i wykonawców robót budowlanych należnej zapłaty za prace wykonane przez wykonawców i podwykonawców - w szczególności małych i średnich przedsiębiorców.

Projektodawcy zwracają uwagę, że procesy sądowe mające na celu odzyskanie zapłaty, która pokrywa z reguły nie tylko koszty robocizny, ale także materiałów kupionych na ogół z zaciągniętego kredytu bankowego, są długotrwałe, czasochłonne i kosztowne. W wielu wypadkach nie przynoszą spodziewanego efektu ze względu na brak możliwości wyegzekwowania zasądzonych należności.

Projekt przyznaje m.in. uczestnikom budowlanego procesu inwestycyjnego uprawnienia do zgłoszenia na piśmie żądania udzielenia zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy, na podstawie której dany podmiot uczestniczy w budowlanym procesie inwestycyjnym.

Rząd rozpatrzy też projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Projekt noweli stanowi realizację orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS) z 22 maja 2008. W uzasadnianiu do tego orzeczenia ETS wskazuje, że ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin stanowi ograniczenie swobód gwarantowanych przez art. 18 WE każdemu obywatelowi Unii.

Uzależniając bowiem wypłatę renty inwalidzkiej dla cywilnych ofiar wojny lub represji od spełnienia wymogu posiadania przez uprawnionych miejsca zamieszkania na terytorium kraju, ustawa ta może zniechęcać obywateli polskich, do korzystania z przysługującej im swobody przemieszczania się i przebywania w państwie członkowskim innym niż Polska.

Ministrowie rozpatrzą też projekt nowelizacji ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Nowela ma na celu m.in.: dostosowanie przepisów ustawy o IKE do przepisów prawa wspólnotowego, poprzez umożliwienie nierezydentom dokonywania wpłat na IKE; ujednolicenie zasad naliczania oprocentowania w przypadku dokonywania częściowego zwrotu z IKE prowadzonego w formie rachunku oszczędnościowego.

Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej oraz projektem nowelizacji ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Rząd przyjmie też stanowisko do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Projekt zakłada uzupełnienie katalogu przesłanek zastosowania instytucji przejęcia kompetencji i zadań wójta przez pierwszego zastępcę albo osobę wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci zakazu wykonywania czynności służbowych.

Zmieniony został też przepis o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta - w przypadku orzeczenia długotrwałej niezdolności do pracy lub do samodzielnej egzystencji (przekraczającej okres kadencji wójta) następować będzie wygaśnięcie mandatu wójta i przeprowadzane będą wybory przedterminowe.

Ministrowie wysłuchają również informacji na temat postępu realizacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce.