Upadłość konsumencka

BIG-i nie będą mogły wpisywać na listy osób objętych upadłością konsumencką.

– Ważny interes publiczny przemawia za nałożeniem na sądy upadłościowe obowiązku przekazywania informacji o upadłości osób fizycznych do wszystkich działających na rynku biur informacji gospodarczej – uważają przedstawiciele BIG-ów.

– Uregulowanie kwestii przekazywania do BIG informacji o upadłości konsumenckiej miałoby kapitalne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, albowiem upadłemu konsumentowi do czasu wykonania ustalonego przez sąd planu spłaty wierzycieli nie wolno zaciągać kredytów i pożyczek ani dokonywać zakupów na raty – podkreśla Tomasz Ostrowski, prawnik ERIF BIG.

Nie jest jasne, co będzie ze zobowiązaniami publicznoprawnymi, tj. podatkami, opłatami skarbowymi czy opłatami lokalnymi. Z uzasadnienia projektu wynika, że Skarb Państwa i reprezentujące go organy – w zakresie świadczeń publicznoprawnych – nie będą objęci zakresem ustawy.

– Zawarta w projekcie definicja wierzyciela z formalnoprawnego punktu widzenia obejmuje wszystkie podmioty, którym przysługują wierzytelności wobec dłużników w związku z prowadzoną działalnością lub stosunkiem prawnym. Nie wskazuje się przy tym, że chodzi wyłącznie o stosunki prywatnoprawne, a więc ustawa uznaje za wierzyciela także podmiot zobowiązań publicznoprawnych.

OPINIA

ADAM SZEJNFELD

wiceminister gospodarki

Obowiązujące w tej chwili przepisy pozwalają tylko niektórym przedsiębiorcom na zgłaszanie do BIG informacji o zaległych zobowiązaniach. Tymczasem z zatorami finansowymi borykają się na co dzień także m.in. jednostki samorządu terytorialnego, zakłady komunalne i fundacje. Nowa ustawa pozwoli także tym instytucjom poinformować BIG o swoich problemach. Informację do biur będą mogli przekazywać również tzw. wierzyciele wtórni, którzy nabyli wierzytelności np. od banku. Podniesie to wiarygodność systemu. Do tej pory, w momencie zbycia wierzytelności przez bank, informacja o niespłaconych zobowiązaniach znikała z rynku.