Będzie korzystna umowa z Finlandią

Przy obliczaniu podatku od dochodów z pracy uzyskanych w Finlandii będzie miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją.

Zapłata podatków i cła nastąpi szybciej

Skrócony do 2 dni termin realizacji przelewów z tytułu podatków i cła przez banki i skok-i ma poprawić płynność budżetu państwa.

Sprzedaż świadectw będzie przychodem

Producenci energii ze źródeł odnawialnych łatwiej będą mogli pozyskać środki finansowe na inwestycje. Przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii mają być zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej.

Rejestracja znaku istotna dla amortyzacji

Do końca 2006 roku prawo do amortyzacji znaku towarowego było bezwzględnie związane z zakończeniem procesu rejestracyjnego. Podatnik nie mógł zaliczać w koszty odpisów od znaku w rejestracji.

Wzrośnie zastaw dla Skarbu Państwa

Zastaw na rzecz Skarbu Państwa od rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych wyniesie w 2010 roku co najmniej 11,3 tys. zł. Obecnie jest to 11 tys. zł. Nie zmieni się kwota kary porządkowej. Nadal będzie wynosić 2,6 tys. zł.

Sprzedaż węzła cieplnego bez podatku

Dochód ze sprzedaży węzła cieplnego jest dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który w przypadku przeznaczenia na remont dachu budynku mieszkalnego będzie wolny od CIT.

Transakcje zagranicznych firm bez podatku

Sprzedaż instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym przez zagraniczne firmy inwestycyjne ich klientom ma być wyraźnie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przyznawanie nagród bardziej elastyczne

Nauczyciele mogą otrzymać nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wypłacane są one ze specjalnych funduszy wyodrębnionych w budżecie ministra edukacji narodowej i budżetach wojewodów.

Dopłaty do wynagrodzeń tylko w razie spadku sprzedaży

Firmy mogą już ubiegać się o subsydia płacowe dla pracowników. Pomoc otrzymają tylko te przedsiębiorstwa, którym m.in. zmniejszy się sprzedaż i opracują program naprawczy.

Skierowanie zostanie skontrolowane

W przypadku osób dorosłych zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego powinna być nie większa niż raz na 12 miesięcy.

Nagrody i premie będą wliczane do zasiłku chorobowego

Wszystkie dodatkowe składniki wynagrodzenia, od których została pobrana składka chorobowa, powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego otrzymywanego przez pracownika.

Edukacja dla bezpieczeństwa zastąpi przysposobienie obronne

Do pierwszej klasy szkoły gimnazjalnej wprowadzono nowy przedmiot – edukację dla bezpieczeństwa. W kolejnych latach będzie on też obowiązywał w wyższych klasach gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.

Częstsze badania kontrolne

Niepokojące zachowanie funkcjonariusza służby więziennej może być powodem skierowania go na dodatkowe badania kontrolne.

Lepsza ochrona danych

Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które zostaną utworzone przez służbę więzienną, mają zapewnić większe bezpieczeństwo danych medycznych funkcjonariuszy.

Wywłaszczenia nie będą blokować inwestycji

Wysokość odszkodowań za nieruchomości wywłaszczane pod przedsięwzięcia Euro 2012 będzie ustalana w odrębnym postępowaniu – w drodze negocjacji albo decyzji wojewody.

Właściciel nieruchomości nie sporządzi świadectwa energetycznego

Każde mieszkanie sprzedawane na rynku wtórnym będzie musiało mieć świadectwo energetyczne. Nie będzie mógł go sporządzić właściciel lokalu. Może go natomiast opracować inżynier budownictwa bez tytułu magistra lub uczestnik procesu budowlanego.

Łatwiej o remonty dróg lokalnych

Rusza kolejna edycja programu przebudowy dróg lokalnych. Do końca września gminy i powiaty mogą ubiegać się o dotacje na rozwój lokalnej sieci drogowej. Zmienią się jednak zasady rozdziału środków pomiędzy poszczególne województwa.

Trzeba przeprogramować telefony

Niewykluczone, że za kilkanaście lat trzeba będzie wydłużyć numery telefonów o jedną cyfrę. Będzie to łatwiejsze m.in. dzięki zniesieniu z końcem września prefiksu zero.

Dozór elektroniczny pod nadzorem sędziego penitencjarnego

Nadzór nad legalnością i prawidłowością przebiegu wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego sprawuje sędzia penitencjarny sądu okręgowego.

Kształt czekoladki musi ją wyróżniać

Kształt przedmiotu może zostać zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy pod warunkiem że producent udowodni, iż wskutek stosowania kształt ten uzyskał charakter odróżniający.

Większa spójność polityki zagranicznej

Wraz z przejęciem praw i obowiązków Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przez resort spraw zagranicznych zwiększy się rola jego szefa w koordynacji polityki zagranicznej.

Recydywiści trafią do mniejszych cel

Skazani na kary powyżej 2 lat więzienia i recydywiści zostaną skierowani do cel, gdzie będzie na nich przypadać mniej niż 3 mkw. Będzie to możliwe, gdy w zakładzie karnym zabraknie wolnych cel.

Prokurator generalny będzie powoływany tylko na sześcioletnią kadencję

Prokurator generalny będzie powoływany przez prezydenta na sześcioletnią kadencję. Będzie mógł nim zostać wyłącznie czynny zawodowo prokurator lub sędzia z co najmniej dziesięcioletnim stażem pracy.