Przepisy prawa prasowego, które dopuszczają możliwość publikacji wizerunku podejrzanego w mediach są niezgodne z konstytucją – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Wczoraj RPO skierował w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 prawa prasowego nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe. Ustęp 3 tego artykułu wprowadza jednak wyjątek od tego zakazu. Zgodnie z nim zgodę na taką publikację może wyrazić właściwy prokurator lub sąd. Przy wydaniu swojej decyzji musi on kierować się ważnym interesem społecznym. Przepis ten nie zawiera jednak żadnej sądowej kontroli zezwolenia prokuratora i to właśnie z tego powodu Rzecznik uznał, że przepis jest niezgodny z konstytucją.

– Przewidziana w prawie prasowym możliwość ujawnienia danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie karne, stanowi daleko idącą ingerencję władzy publicznej w sferę chronionego konstytucyjnie prawa do życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia – uważa Janusz Kochanowski.

– Mając to na względzie, wydawanie decyzji przez prokuratora bez możliwości weryfikacji takiego rozstrzygnięcia przez niezależny sąd jest w świetle przytoczonych wzorców konstytucyjnych nie do zaakceptowania – uzasadnia swoje stanowisko RPO.

W opinii rzecznika brak możliwości zaskarżenia decyzji prokuratora jest tym bardziej dolegliwy, iż raz udzielone zezwolenie na ujawnienie danych osobowych i wizerunku nie wymaga ponawiania na dalszych etapach sprawy, tj. po wniesieniu aktu oskarżenia. Zezwolenie wydane na wniosek określonego dziennikarza czy redakcji jest także skuteczne wobec wszystkich innych dziennikarzy i redakcji.