TRZY PYTANIA DO... JACKA WOJDYŁO, notariusza, prezesa Krajowej Rady Notarialnej
• Dziś będą debatować w Warszawie notariusze 21 krajów Unii, podczas II Kongresu Notariuszy UE. Czemu będzie poświęcone spotkanie?
- Kongres zajmie się rolą notariuszy w budowaniu europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa prawnego. Zainteresujemy się np. ułatwieniami w załatwianiu spraw prawnych towarzyszących przemieszczaniu się obywateli na terenie UE. Dotyczy to propozycji utworzenia europejskiej sieci rejestrów testamentów czy kwestii zawierania małżeństw między obywatelami różnych państw lub zakupu nieruchomości za granicą.
• Jak można zabezpieczyć interesy obywateli państw UE, którzy często przemieszczają się?
- Konieczne jest stworzenie europejskiego rejestru testamentów. Dzięki niemu będzie można odnaleźć testament spadkodawcy, w przypadku gdy zgon nastąpił za granicą. Równie istotne jest funkcjonowanie europejskiego rejestru umów małżeńskich, które w większości krajów Unii, także w Polsce, nie są rejestrowane. W UE myśli się także o instytucji zarządzania majątkiem osób starszych, adopcji notarialnej, rozwodach notarialnych.
• Czy KRN ma propozycje, dzięki którym można by podnieść bezpieczeństwo obrotu?
Należy dążyć do udostępnienia notariuszom rejestrów on-line, takich jak księgi wieczyste, rejestr przedsiębiorców czy PESEL. Warto też stworzyć system informatyczny obejmujący rejestr testamentów. Kolejna sprawa to stworzenie realnych zabezpieczeń konsumentów w umowach z deweloperami. Prowadzimy też dyskusje nad instytucją darowizny na wypadek śmierci.