Najczęstszym przewinieniem członków władz spółek, które powoduje konieczność pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej, jest działanie na szkodę spółki, inaczej nazywane nadużyciem zaufania spółki. Każdy, kto biorąc udział w tworzeniu spółki handlowej lub będąc członkiem jej zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem, działa na jej szkodę, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu i grzywnie.

Grożąca spółce szkoda może polegać na ubytku jej majątku lub uniemożliwieniu czy ograniczeniu korzyści, jakie w danej sytuacji możliwe były do osiągnięcia, jak np. niewyegzekwowanie postanowień umowy, sprzedaż składników majątku spółki poniżej ich wartości czy niewniesienie środka odwoławczego od niekorzystnego dla spółki orzeczenia sądu. Działanie na szkodę spółki nie polega jednak wyłącznie na czynieniu jej szkody majątkowej. Może ona polegać także na zagrożeniu lub naruszeniu dóbr niematerialnych spółki, jak chociażby jej dobremu imieniu. Jednocześnie nie jest konieczne, aby w wyniku czynności podejmowanych przez członka władz spółki poniosła ona szkodę. Do popełnienia tego przestępstwa wystarcza bowiem już samo zagrożenie powstania szkody.

Podstawa prawna

● Art. 585 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).