Akta dla podejrzanego i jego adwokata

Podejrzani, którzy są kierowani do aresztu śledczego, mają prawo zapoznać się z dowodami, które uzasadniają taką decyzję sądu. Odmowa wglądu do akt jest dopuszczalna tylko w uzasadnionych przypadkach.

Zgłoszenia alarmowe przyjmą centra powiadamiania ratunkowego

Wchodzi w życie rozporządzenie określające organizację i funkcjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego, które będą przyjmować zgłoszenia alarmowe, w szczególności kierowane na numery 112, 998 i 999.

Zwrot opłaty skarbowej po terminie razem z odsetkami

Podatnikowi, który uchylił się od skutków umowy, należało zwrócić zapłaconą przy zawarciu umowy opłatę skarbową. Nieterminowy zwrot opłaty podlegał oprocentowaniu.

Rekompensata dla gmin za utracone dochody

Gminy, w których funkcjonują przedsiębiorcy zwolnieni z podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego, otrzymają zwrot utraconych dochodów.

Kasjerzy wydający dowody udziału w grze nie muszą zdawać egzaminu

Rozszerzony został katalog osób zwolnionych z obowiązku uzyskania świadectwa zawodowego w zakresie gier i zakładów wzajemnych. Zmiana jest istotna dla kasjerów sklepowych sprzedających dowody udziału w grach liczbowych.

Miejsce zamieszkania potwierdzi certyfikat

Podatnik, który chce potwierdzić swoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, powinien wystąpić do urzędu skarbowego o wydanie certyfikatu rezydencji. Zostanie on wydany na druku CFR-1.

Podręczniki pozostaną w szkole

Szkoły dla uczniów pierwszych klas podstawowych i gimnazjalnych od września będą miały obowiązek umożliwić im pozostawianie podręczników i przyborów szkolnych. Docelowo w kolejnych latach taką możliwość zyskają pozostali uczniowie. Ma to doprowadzić do ograniczenia noszenia ciężkich tornistrów przez uczniów.

Praktykę będą odbywać tylko młodzi ludzie

Osoba, która nie ukończyła 30 lat, może odbywać trwającą do trzech miesięcy praktykę w firmie. W tym czasie może być zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna.

Za rzeczy zostawione w depozycie odpowiada szpital

Chory nie zapłaci za osobiste rzeczy pozostawione w depozycie. To szpitale mają obowiązek umożliwić pacjentom pozostawienie wartościowych rzeczy w depozycie i pokryć koszt ich przechowywania.

Wyższe wymogi dla egzaminatorów na prawo jazdy

Kandydat na egzaminatora na prawo jazdy nie zda, jeżeli nie ustąpi pierwszeństwa lub zignoruje sygnalizację świetlną.

Decyzja należy do sądu

O wykonaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zadecyduje sąd penitencjarny, w którego okręgu kara ma być wykonywana.

Nie każda intercyza uchroni majątek przed wierzycielami

Ustanowiona w intercyzie rozdzielność chroni majątek osobisty małżonka upadłego przed wierzycielami tylko wówczas, gdy umowa została zawarta co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o upadłość.

Dwa dni na realizację wpłaty i przelewu

Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe muszą realizować wpłaty dokonywane gotówką oraz polecenia przelewu dotyczące należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.