Czy będzie e-wniosek o interpretację

Wszystkie podania do urzędu skarbowego, w tym wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, będzie można składać przez internet.

W jaki sposób urząd doręczy e-dokument

Organy podatkowe, zamiast wysyłać do podatnika e-dokument, prześlą mu informację o możliwości jego pobrania pod danym adresem elektronicznym.

Czy dostęp do dokumentów możliwy będzie przez internet

Zostanie wprowadzony dostęp on-line dla podatników – stron postępowania podatkowego do dokumentów mających formę elektroniczną.

Kiedy organ nie zażąda zaświadczenia

Jeżeli możliwe będzie uzyskanie informacji od innego podmiotu publicznego w drodze elektronicznej, organ podatkowy nie będzie mógł żądać przedłożenia przez podatnika stosownego zaświadczenia.

Czy zostaną wyeliminowane przestarzałe metody składania podań

Wyeliminowana zostanie możliwość składania podań do organów podatkowych za pomocą niewykorzystywanych i przestarzałych urządzeń, m.in. dalekopisu.

Czy zmieni się miejsce świadczenia dla usług transportowych

Podatnik, który świadczy usługi transportowe, przy określaniu miejsca świadczenia usług dla potrzeb VAT będzie musiał zwrócić uwagę m.in. na to, gdzie odbywa się transport.

Co jest istotne przy świadczeniu usług kulturalnych

Organizując imprezy kulturalne i określając miejsce świadczenia tych usług, kluczowe znaczenie będzie miało miejsce faktycznego zorganizowania danej imprezy.

Jak opodatkować usługi cateringowe

Miejscem świadczenia usług cateringowych jest miejsce ich faktycznego wykonywania.

Jak rozliczać usługi telekomunikacyjne

Przedsiębiorca, który świadczy usługi elektroniczne bądź telekomunikacyjne, będzie musiał zwrócić uwagę na to, gdzie swoją firmę prowadzi, aby nie popełnić błędów przy rozliczeniach VAT.

Czy trzeba płacić za tzw. przedgodziny

Przedsiębiorca może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy pracownika, przewidujący różne godziny rozpoczynania i kończenie pracy. W takim przypadku ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Kiedy zwolnienie z kosztów nie przysługuje

W niektórych przypadkach pracownik nie może liczyć na zwolnienie od kosztów sądowych.

Kto może skorzystać z dopłat

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek sprzedaż, nie mniej niż o 25 proc. w ciągu kolejnych trzech miesięcy po 1 lipca 2008 r., w porównaniu z tymi samymi trzema miesiącami w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., może ubiegać się o pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W jakim przypadku można przedłużać okresy rozliczeniowe

W przypadku gdy jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technologicznymi lub dotyczącymi organizacji czasu pracy, przedsiębiorcy mogą przedłużać okresy rozliczeniowe czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy.

Jak długo można korzystać ze świadczenia kompensacyjnego

Prawo do świadczenia kompensacyjnego ma charakter okresowy i może przysługiwać tylko do czasu, gdy osoba uprawniona będzie już miała potencjalną możliwość nabycia prawa do emerytury przyznawanej w powszechnym wieku emerytalnym.

Czy uprawnionemu do świadczenia przysługuje zasiłek pogrzebowy

Po śmierci członka rodziny osoby uprawnionej do świadczenia kompensacyjnego przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Jak określić przyczynę wypowiedzenia

Wskazanie zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych jako przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę jest zbyt ogólnikowe.

Kiedy trzeba zapłacić za podróż służbową

Czas przeznaczony przez przedstawiciela handlowego, pracującego na określonym obszarze geograficznym na podróż służbową jest jego czasem pracy.

Czy można złożyć skargę na operatora

Klienci, którym operatorzy odmówili sprawnego przeniesienia numeru, mogą złożyć skargę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który może nałożyć karę.

Czy przysługuje bonifikata

Umorzenie należności lokatorów nabywających na własność swoje mieszkania od spółdzielni nie jest już możliwe. Muszą oni zapłacić rynkową wartość lokalu zgodnie z umową ze spółdzielnią.

Czy otrzymam zaświadczenie o numerach identyfikacyjnych REGON

Urzędy statystyczne będą przekazywały podmiotom, które złożą wypełnioną ankietę aktualizacyjną, nowe zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON.

Czy wszystkie zmiany należy zgłosić na zintegrowanym formularzu

Zmiany danych w ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się za pośrednictwem formularza zintegrowanego składanego w urzędzie gminy. W innych przypadkach zmianę zgłasza się bezpośrednio w zainteresowanym urzędzie na odrębnych drukach.

Czy mogę reklamować zakupiony towar

Przedsiębiorca nie odpowiada za wadliwy towar, gdy kupujący go konsument wie o jego niezgodności z umową.

Czy budowa hoteli wymaga konsultacji

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych sprawdzi pod kątem ochrony przeciwpożarowej projekty wszystkich hoteli.

Do kiedy ważna jest legitymacja

Od 28 sierpnia 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie legitymacji pracowników Inspekcji Handlowej. Dotychczas wydane legitymacje zachowują ważność przez 12 miesięcy od wejścia w życie nowego rozporządzenia.

budowa hoteli wymaga konsultacji ">Kiedy można zapoznać się z dowodami

Prokurator musi udostępnić akta postępowania przygotowawczego podejrzanemu i jego obrońcy w części zawierającej dowody wskazane we wniosku o zastosowanie albo przedłużenie tymczasowego aresztowania.

Co wypełniać we wniosku

Zgłaszając zmianę wpisu w gminnej ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien w składanym wniosku EDG-1 wypełnić tylko te rubryki, które wiążą się ze zmianami.

Jak udowadniać błędy

Przewodniczący walnego zgromadzenia nie będzie musiał zawsze sprawdzać, czy strona internetowa spółki notowanej na giełdzie zawierała przez cały czas po zwołaniu WZA wszystkie informacje wymagane prawem

Czy trzeba określić rodzaj upadłości

Wierzyciel nie ma obowiązku we wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika wskazać, jakiego rodzaju upadłości się domaga. Natomiast powinien uprawdopodobnić swoje roszczenie, aby sąd nie odrzucił jego wniosku.

Czy bank spółdzielczy może prowadzić skup i sprzedaż wartości dewizowych

Za zgodą banku zrzeszającego banki spółdzielcze mogą m.in. prowadzić skup i sprzedaż wartości dewizowych, a także pośredniczyć w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.

Kiedy można skarżyć uchwały walnego zgromadzenia

Tylko awarie stron internetowych prowadzonych przez spółki publiczne, które mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane na walnym zgromadzeniu, mają znaczenie prawne. Inne nie pozwalają skarżyć uchwał.