Wzrost nakŁadów na policję. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrywała wczoraj projekt ustawy budżetowej. Zakłada on m.in. wzrost w 2008 roku nakładów finansowych na Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i BOR. Posłowie nie mieli do tej części projektu żadnych uwag i nie wnieśli poprawek. Wzrost nakładów na służby ma związek m.in. z dalszą realizacją ustawy o modernizacji służb mundurowych. W jej ramach w 2008 roku na Policję, Straż Graniczną, BOR i PSP ma zostać przeznaczone dodatkowo ponad 2,5 mld zł. Policja dostanie z tego ponad 1,8 mld zł, SG - 345 mln zł, PSP - 336 mln zł, a BOR 29 mln zł.

Więcej www.sejm.gov.pl

Sędzia w sprawie publikacji IPN. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prof. Lech Gardocki, przekazał na ręce prezesa Instytutu Pamięci Narodowej wniosek sędziego Sądu Najwyższego, przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Stanisława Dąbrowskiego w sprawie uzupełnienia informacji o dokumentach wytworzonych przez organy bezpieczeństwa dotyczących jego osoby, opublikowanych w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej IPN.

Więcej www.sn.pl

SĄd NajwyŻszy o uprawach rolnych. Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, uprawą rolną w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) jest każda uprawa prowadzona na gruncie rolnym (sygn. akt III CZP 67/07).

Prawnicy o stosowaniu aresztów. W siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odbyła się konferencja zatytułowana Spór o jawność posiedzeń aresztowych. Zgromadziła ona przedstawicieli nauki i praktyki, dziennikarzy, a także licznych studentów prawa. Paneliści byli zgodni, że posiedzenia aresztowe powinny być jawne. Wskazywali na konstytucyjną zasadę jawności i orzecznictwo Sądu Najwyższego. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że wskazane byłoby podjęcie uchwały przez SN oraz ewentualne doprecyzowanie treści przepisów dotyczących posiedzeń w kodeksie postępowania karnego.

Więcej www.hfhrpol.waw.pl

Proces w sprawie raportu WSI. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Antoni Macierewicz nie musi przepraszać Edmunda Ochni, wymienionego w raporcie z weryfikacji WSI jako ich agenta zamieszanego w nielegalny handel bronią. To pierwszy wyrok w procesach wytaczanych Macierewiczowi lub Ministerstwu Obrony Narodowej przez osoby wymienione jako agenci WSI w ujawnionym w lutym tego roku raporcie. Ochnio zapowiada odwołanie. Sąd nieprawomocnie oddalił pozew o ochronę dóbr osobistych, w którym Ochnio żądał od b. szefa komisji weryfikacyjnej WSI przeprosin za podanie w raporcie nieprawdziwych informacji.

KR