Zmienią się zasady wydawania pozwoleń na przejazd po drogach pojazdów nienormatywnych. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które przygotowało Ministerstwo Infrastruktury, zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego zostanie wydane w ciągu trzech dni od daty złożenia wniosku. Dziś na takie zezwolenie przedsiębiorcy muszą czekać nawet kilka tygodni.

Zgodnie z projektem w przypadku największych i najcięższych transportów, gdy ciężar przekroczy 60 ton lub długość zespołu pojazdów przekroczy 30 metrów, zezwolenie będzie wydawane w ciągu siedmiu dni. Jeżeli trasa będzie wymagała specjalnego przygotowania, termin ten będzie mógł zostać wydłużony do 30 dni.

– Większość pozwoleń powinna być wydawana od ręki, gdyż nie stanowią one decyzji administracyjnej w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. To jest jedynie dokument, za który przewoźnik płaci – mówi Maciej Wroński z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego. Pochwala on zmianę dotyczącą wprowadzenia siedmiodniowego terminu na wydanie pozwolenia na przejazd najcięższych ładunków, co do których trzeba wyznaczyć trasę.

Zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym po drodze gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej będzie mógł wydać zarządca drogi. Tak będzie, jeżeli nacisk osi pojazdu na jezdnię przekracza dopuszczoną dla danej drogi, ale nie wynosi więcej niż 11,5 tony. Pojazd z dużym ładunkiem nie będzie mógł mieć wymiarów większych niż dopuszczalne.

Projekt nowelizacji zakłada, że na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w przypadku, gdy pojazd będzie miał większe wymiary niż dopuszczalne na danym odcinku, to zezwolenia na przejazd będzie wydawał starosta. Organ ten będzie właściwy także w przypadku przejazdów po drogach publicznych dla pojazdów, których szerokość nie przekracza 3,2 metra, a długość 15 metrów – w przypadku pojazdów pojedynczych oraz 23 metry – w przypadku zespołu pojazdów. Obecnie zajmuje się tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad będzie nadal właściwą instytucją do wydawania pozwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego na drogach krajowych.

Propozycje zakładają też wprowadzenie zryczałtowanych opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych. Miesięczne zezwolenie wydawane przez zarządcę drogi wyniesie np. 50 zł, a za jednorazowy przejazd najcięższych ładunków będzie trzeba zapłacić 1600 zł.

SŁOWNIK

POJAZD NIENORMATYWNY

– pojazd lub zespół pojazdów, którego nacisk osi jest większy od dopuszczalnego dla danej drogi lub też którego wymiary są większe od dopuszczalnych