Czy dofinansowanie do wynagrodzenia zależy od statusu poprzednika

Uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania do wynagrodzenia nowego niepełnosprawnego pracownika ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zależy od cech osoby zatrudnionej wcześniej na tym etacie.

Czy po wypadku będzie odszkodowanie

W trakcie spisu rolnego rachmistrzom będą przysługiwać również świadczenia rekompensujące ewentualny wypadek.

Czy rewizja celna obejmie każdy towar

Nie wszystkie towary podlegają rewizji celników. Nie są nią objęte np. towary przeznaczone dla osób korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych.

Jakie prawa mają kontrolujący

Funkcjonariusze celni, którzy przeprowadzają kontrole, mają prawo m.in. do legitymowania osób i przeszukiwania pomieszczeń.

Kiedy można zarządzić konwój towarów

Towary mogą zostać objęte konwojem w kilku przypadkach, np. gdy istnieje podejrzenie, że nie zostaną one dostarczone do urzędu celnego albo miejsca uznanego lub wyznaczonego przez organ celny.

Czy kontrolę celną kończy protokół

Funkcjonariusz celny po przeprowadzeniu u podatnika kontroli ma obowiązek sporządzić protokół z dokonanych czynności.

Czy podatnik może być przeszukany

Ten, kto przewozi w swoim organizmie nielegalny towar, np. połknięte opakowania z narkotykami, może być skierowany przez celnika na badania lekarskie.

Jakich kwalifikacji należy wymagać

Osoba wyznaczona przez pracodawcę do wykonywania działań służących zwalczaniu pożarów nie musi być inspektorem ochrony przeciwpożarowej.

Czy potrzebny dokument z urzędu pracy

Akta osobowe pracownika nie muszą już zawierać kopii zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu pracownika, uprzednio zarejestrowanego jako osoba bezrobotna.

Kto może zgłosić chorobę zawodową

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać także pracownik.

Czy wyłączyć sędziego

Przewlekłość postępowania przed sądem nie uzasadnia wniosku o wyłączenie sędziego ze sprawy.

Czy zamiast napojów wypłacić pieniądze

Zamiast wydawania pracownikom napojów pracodawca nie może wypłacić im ekwiwalentu.

Co ujawnić w protokole

Spółdzielnia nie może zamieszczać w protokole polustracyjnym danych osobowych członków spółdzielni.

Jak chronione są informacje pozyskiwane od osób ankietowanych

Dane osobowe zbierane podczas spisu rolnego stanowią tajemnicę statystyczną. Jej naruszenie jest karane pozbawieniem wolności.

Czy można przetwarzać PESEL osoby trzeciej

Numer PESEL stanowi dane osobowe i nie można ich przetwarzać bez zgody osoby, której dotyczą.

Jakie rubryki trzeba wypełnić w razie zawieszenia działalności

Jeżeli wniosek przedsiębiorcy dotyczy zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w gminie, to należy wypełnić jedynie określone rubryki i pola w odpowiedniej części formularza EDG-1.