nowe prawo Funkcjonariusze policji będą nadal zbierać informacje o kandydatach na referendarzy i asystentów sędziowskich.

Rozporządzenia ministra sprawiedliwości, które weszły w życie 27 listopada, określają sposób i tryb uzyskiwania informacji o kandydatach na stanowiska aplikantów referendarskich i referendarzy sądowych oraz mówią o pozyskiwaniu informacji o kandydatach na asystentów sędziowskich. Postępowanie wszczyna się na wniosek prezesa sądu, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie. Wniosek kieruje się do komendanta policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Powinien on zawierać szczegółowe dane personalne kandydata.

Informacje o kandydacie opierają się na materiałach uzyskanych przez organy policji, w tym otrzymanych podczas wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata. Funkcjonariusz powinien być powiadomiony o celu przeprowadzanego wywiadu, podobnie jak osoby udzielające informacji. Do jego zadań należy również sporządzenie notatki z przebiegu wywiadu, ze wskazaniem danych personalnych osób udzielających informacji. Ponadto, funkcjonariusz jest zobowiązany do załączenia do notatki materiałów zebranych podczas wywiadu.

W przypadku konieczności uzyskania informacji o kandydacie na stanowisko aplikanta referendarskiego, referendarza sądowego, asystenta sędziowskiego z innego województwa komendant właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata zwraca się do właściwego komendanta o pomoc w zebraniu dodatkowych danych. Powinny one być przygotowane w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Dane o kandydacie z innego województwa mogą być zbierane o 14 dni dłużej.

PaweŁ Bednarski

pawel.bednarski@infor.pl

Podstawa prawna

■  Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 97, poz. 1070 z późn. zm.).

■  Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowiska aplikanta referendarskiego lub referendarza sądowego (Dz.U. nr 220, poz. 1636).

■  Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. nr 220, poz. 1637).