Zmiana ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów przewiduje rozszerzenie kręgu osób wykonujących te zawody. Nowelizacja, którą dziś zajmie się Sejm, ma charakter dostosowujący do prawa wspólnotowego.

Wejście Polski do UE sprawiło, że nasz kraj ma obowiązek umożliwić prowadzenie działalności zawodowej obywatelom innych państw członkowskich. Zdaniem resortu infrastruktury, potrzebna jest zmiana prawa krajowego, które reguluje nadawanie uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, urbanisty i inżyniera budowlanego. Potwierdzanie kwalifikacji ma należeć do samorządów zawodowych. Projekt określa więc dokumenty i procedury niezbędne do uzyskania uprawnień, jakimi powinien legitymować się architekt polski i obcokrajowiec z innego państwa UE. Na głównego inspektora nadzoru budowlanego nałożono obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Według prezesa Krajowej Rady Izby Architektów Sławomira Żaka nie ma w Polsce ograniczeń pozamerytorycznych w dostępie do zawodu. Dotyczy to również architektów z innych państw UE. Na tej podstawie, zgodnie z regułą wzajemności, Izba Architektów ułatwia już teraz na podstawie obowiązujących przepisów polskim architektom podejmowanie pracy i praktyki na obszarze całej Unii.

Przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uważają, że zaproponowany projekt ustawy implementujący Dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zawiera zbyt szczegółowe przepisy. Takie uszczegółowienia - zdaniem inżynierów - powinno być zawarte w rozporządzeniach, nie zaś ustawie. Izba przedstawiła więc swój projekt i przesłała go do resortu infrastruktury, który stwierdził, że zaproponowane zmiany są zbyt ogólne i nie będą uwzględnione.

Projekt ministerialny jest drugą próbą nowelizacji tej ustawy. Pierwsza, która powstała w Komisji Przyjazne Państwo, zmierzała do zniesienia obowiązku członkostwa w samorządzie architektów i wzbudziła protesty.

Podstawa prawna

Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.) oraz ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

KATARZYNA ŻACZKIEWICZ

katarzyna.zaczkiewicz@infor.pl