Projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 ze zm.), nad którym debatować dzisiaj będą posłowie, umożliwi dostęp przedsiębiorców do danych zbioru PESEL, a także do ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Ułatwi to zweryfikowanie danych pacjentów szpitali, osób zaginionych, a zwłaszcza ustalenie ich adresów.

Projekt nowelizacji, który będzie rozpatrywał dzisiaj Sejm, zakłada również, że każda zmiana stanu cywilnego, czy to imienia czy nazwiska, będzie przekazywana przez kierowników urzędów stanu cywilnego nie tylko do organów ewidencji ludności, ale również do organu, który wydał dowód osobisty. O wymianę dowodu w razie zmiany danych będziemy musieli wystąpić w terminie 14 dni. Natomiast w przypadku utraty jego ważności w ciągu 30 dni, w przypadku uszkodzenia - niezwłocznie. Ustalono też zasady unieważniania dowodów osobistych. Do tej pory takiej procedury nie było.

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy, a jeśli przebywa za granicą - konsulat polski. Organy te wydają zaświadczenia o utracie dowodu, ważne do czasu wydania nowego dokumentu. W tym czasie również powinny telegraficznie lub pocztą elektroniczną zawiadomić organ, który wydał dowód. W projekcie ustalono, że osoba, która cudzy dowód znalazła, jest zobowiązana niezwłocznie przekazać go najbliższemu organowi gminy, Policji lub bezpośrednio właścicielowi. Na osoby, które odnalazły utracony i unieważniony dowód osobisty, nałożono obowiązek zwrotu tego dokumentu organowi wydającemu lub placówce konsularnej.

Nowością jest też dopuszczenie przedsiębiorców i firm do zbioru danych PESEL, jeśli podmioty te wykażą interes prawny. Na przykład w wypadku, gdy tożsamość osób nie może być ustalona w inny sposób.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.

KATARZYNA ŻACZKIEWICZ

katarzyna.zaczkiewicz@infor.pl