■ SĄD NAJWYŻSZY O IMMUNITECIE SĘDZIEGO. Sąd Najwyższy Izba Wojskowa uchylił zaskarżone postanowienie Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie wydane w sprawie sędziego, w przedmiocie tzw. uchylenia immunitetu sędziowskiego, czyli zezwolenia na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Sąd postanowił przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia temu samemu Sądowi Okręgowemu Dyscyplinarnemu w Warszawie. Sąd dopatrzył się rażącego naruszenia art. 7 k.p.k. poprzez wybiórczą ocenę materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Głównym zarzutem SN było niedopuszczenie przez sąd pierwszej instancji dowodu z umowy cywilnoprawnej, która, wbrew stanowiskom prokuratora oraz rzecznika dyscyplinarnego, może stanowić istotny element dowodowy. SN miał zastrzeżenia także do uzasadnienia decyzji Wojskowego Sądu Okręgowego.

Więcej www.sn.pl

■ ZAPRZYSIĘŻENIE SKŁADU TRYBUNAŁU STANU. W Sejmie odbędzie się dzisiaj uroczystość zaprzysiężenia nowych członków Trybunału Stanu oraz wręczenia im aktów powołania przez marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. Sejm wybrał 16 nowych sędziów TS podczas posiedzenia 14 listopada. Wśród wybranych jest Stanisław Rymar, do niedawna prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz wrocławski adwokat i dotychczasowy sędzia Trybunału, Andrzej Grabiński.

Więcej www.sejm.gov.pl

■ EUROPEJSKI KOMITET DS. ZAPOBIEGANIA TORTUROM. Dziś jest ostatni dzień przyjmowania przez resort sprawiedliwości kandydatur do objęcia funkcji członka Europejskiego Komitetu do spraw zapobiegania torturom oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Członkowie Komitetu wybierani są spośród osób o wysokich kwalifikacjach moralnych, znanych ze swej kompetencji w dziedzinie praw człowieka lub posiadających doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych Konwencją. Muszą też biegle znać język angielski lub francuski. Ostatecznego wyboru członka dokonuje Komitet Ministrów Rady Europy. Kadencja członka komitetu trwa cztery lata.

Więcej www.ms.gov.pl

■ SĄD NIE UZNAŁ ZAŻALEŃ ŻOŁNIERZY. Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu nie uznał zażaleń obrony w sprawie aresztowania dwóch z siedmiu żołnierzy podejrzanych o udział w akcji w Afganistanie, w której zginęli cywile. Zdaniem WSO, sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił dowody i zastosował właściwe surowe środki zapobiegawcze. Sąd uznał, że podejrzani wcześniej mataczyli w śledztwie, podając nieprawdziwą wersję zdarzeń, które miały miejsce po tragicznym ostrzelaniu afgańskiej wioski. Obrońcy w swoich wnioskach chcieli uchylenia aresztu i zastosowania wobec nich poręczenia ze strony dowódcy wojsk lądowych. Do sądu wpłynęły też zażalenia od czterech kolejnych podejrzanych. Będą one rozpatrywane w środę i czwartek.

KR