Resort analizuje obecnie uwagi, które zgłoszono do projektu podczas konsultacji zewnętrznych.

W ocenie MZ, uregulowanie sprawy przekazywania zwłok do celów naukowych jest konieczne ze względu na zapotrzebowanie uczelni na materiał sekcyjny do prowadzenia szkoleń studentów w zakresie prawidłowej anatomii człowieka.

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego ustawie z 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zgodnie z którą, minister zdrowia określa tryb i warunki przekazywania zwłok do celów naukowych.

Jak podkreślają autorzy rozporządzenia, zwłoki są nieocenionym materiałem dydaktyczno-naukowym i stanowią warunek odpowiedniego kształcenia studentów medycyny. Brak regulacji utrudniał uczelniom w znacznym stopniu pozyskiwanie materiału sekcyjnego.

Zgodnie ustawą z 1959 r., zgodę na przekazanie zwłok wydaje właściwy starosta. Na mocy rozporządzenia MZ, uczelnia będzie mogła wystąpić o wydanie takiej zgody. Warunkiem przekazania zwłok będzie uzasadnienie wniosku, w którym uczelnia musi wykazać, że planowane cele naukowe są możliwe do realizacji wyłącznie w oparciu o badanie zwłok.

Ponadto rozporządzenie ma regulować kwestie ponoszenia kosztów transportu i przechowywania zwłok przekazanych do badań naukowych. Wprowadzono przepis, zgodnie z którym uczelnia, która wystąpiła o zgodę na przekazanie zwłok do badań, ponosi koszty ich transportu i przechowywania. W projekcie zostały także określone warunki transportowania zwłok.