SPADKI I DAROWIZNY

Jeżeli stan rzeczy i praw majątkowych po nabyciu przez spadkobiercę spadku uległ zmianie z przyczyn takich jak zmniejszenie wartości nabytych rzeczy i praw, brak możliwości dysponowania przedmiotami majątkowymi, ponoszenie kosztów utrzymania rzeczy przez spadkobierców czy też przedłużające się postępowanie sądowe i podatkowe - do celów opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, nie stanowią podstawy do zmiany wartości rynkowej rzeczy lub praw poprzez ponowne jej ustalenie na dzień wydania decyzji wymiarowej.

Wydatki ponoszone przez spadkobierców na odziedziczoną rzecz, po dniu jej nabycia, koszty związane z rzeczą lub obniżenie jej wartości wskutek upływu czasu nie mogą być uznane za wydatki stanowiące długi lub ciężary spadkowe, ponieważ nie wynikają z obowiązków majątkowych spadkodawcy, czyli z roszczeń wobec spadkobierców. Nie stanowią długów spadkowych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, nie zostały też wymienione w art. 7 ust. 3 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a tylko te wydatki mogłyby prowadzić do zmniejszenia wartości nabytych rzeczy i praw. Postanowienie wydane w postępowaniu cywilnym wiąże organy podatkowe w zakresie stwierdzonych udziałów spadkowych i ich wysokości.

WSA WARSZAWA SYGN. AKT III SA 2261/03

SMORZĄD ZAWODOWY

Organ samorządu zawodowego, który poprzez opiniowanie współdziała przy wydawaniu decyzji administracyjnej w trybie art. 106 k.p.a., nie może jednocześnie w tym samym postępowaniu występować we własnym imieniu w charakterze jego strony. Podnieść należy, że decyzja o koncesji na prowadzenie apteki nie rozstrzyga indywidualnej sprawy aptekarskiego samorządu zawodowego i nie wynikają z niej dla tego samorządu i jego organów żadne uprawnienia lub obowiązki. Okręgowa Izba Aptekarska nie jest stroną postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na prowadzenie apteki

WSA WARSZAWA SYGN. AKT I SA/Wa 283/05

BIEGLI REWIDENCI

Przepis art. 5a ustawy nie dawał podstaw do sposobu jego interpretacji, że z kolejności użytych w tym przepisie słów wynika kolejność przewidzianych w nim zdarzeń. Przepis ten uzależnia bowiem wpis do rejestru biegłych rewidentów od wpisu na listę doradców podatkowych oraz złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminów na biegłego rewidenta w zakresie: rachunkowość finansowa i sprawozdawczość, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, badania sprawozdań finansowych, inne usługi biegłego rewidenta. Z przepisu tego wynika bezwzględny obowiązek legitymowania się przez kandydata na biegłego rewidenta tymi przesłankami, z tym że akcent położyć należy na sam fakt czynienia im zadość przez kandydata, a nie na kolejność, w jakiej zostały zrealizowane. Skoro ubiegający się o wpis został wpisany na listę doradców podatkowych, a wcześniej złożył egzaminy, o których mowa w art. 5a, tyle że w innym trybie, jednak w zakresie znacznie szerszym od zakresu egzaminów określonych w art. 5a ustawy, nie było powodów, by odmawiać skarżącej wpisu do rejestru biegłych rewidentów.

NSA SYGN. AKT II SA 2129/00

PRAWO BUDOWLANE

Decyzja wydana na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) nie jest decyzją uznaniową, lecz wynikającą wprost z przepisów ustawy. Organ nadzoru budowlanego zobligowany jest do jej podjęcia w każdym przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków nałożonych na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy. Wykonana instalacja pieca c.o. na olej opałowy pociąga za sobą konieczność zamontowania zbiornika na olej opałowy, którego montaż podlega szczególnym rygorom. Stąd pomieszczenie w piwnicy przed zamontowaniem urządzeń grzewczych należy odpowiednio przygotować.

WSA BIAŁYSTOK SYGN. AKT II SA/Bk 720/06