• Bez ręcznego sterowania. Zbigniew Ćwiąkalski, minister sprawiedliwości na pierwszym spotkaniu z dziennikarzami zapowiedział, że nie będzie ingerował w toczące się postępowania prowadzone przez prokuratorów oraz wywierał nacisków na przyspieszanie lub opóźnianie toczących się spraw. Polityka karna określona jest w kodeksie karnym, natomiast nie może być ręcznie sterowana, mówił minister. Na temat konkretnego postępowania wypowiadać się będą prokuratorzy prowadzący je albo nadzorujący. Minister oświadczył również, że jest za otwarciem dostępu do aplikacji.
  • Nagana dla sędziów utrzymana. Sąd Najwyższy utrzymał nagany dla dwóch sędziów z Bielska-Białej za nienapisane uzasadnienia do wyroku z 1996 roku, przez co sprawa sprzed dziesięciu lat nie mogła być oficjalnie zakończona. Jak się okazało, akta tej sprawy zaginęły, bo leżały za szafą. Jednocześnie jednak SN nie uwzględnił odwołania ministra sprawiedliwości na niekorzyść obu sędziów, gdyż w postępowaniu sędziów nie udowodniono świadomego działania. Sprawa dotyczy wypadku drogowego.
  • PosŁowie zŁoŻyli oświadczenia o zatrudnieniu. 174 posłów złożyło oświadczenia, że nie łączą mandatu parlamentarzysty z funkcjami, których sprawować nie mogą zgodnie m.in. z przepisami konstytucji. 116 posłów złożyło rezygnację z mandatu radnego, 15 ze stanowiska burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. Zakaz ten nie dotyczy sekretarzy stanu i członków Rady Ministrów w administracji rządowej. Więcej www.sejm.gov.pl
  • SĄd NajwyŻszy o peŁnomocnictwach. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, do wykazania, że osoby działające jako organ osoby prawnej są uprawnione do udzielenia pełnomocnictwa procesowego, nie jest konieczne, aby aktualny bądź zupełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego był sporządzony według stanu na dzień wystawienia dokumentu pełnomocnictwa procesowego (sygn. akt III CZP 92/07).
Więcej www.sn.pl
KR, MPS