Kandydaci na sędziów i prokuratorów, którzy chcieliby zdawać na wspólną aplikację sądowo-prokuratorską, poznali już zakres materiału, jaki będzie ich obowiązywał na egzaminie wstępnym. Wszystkie dziedziny prawa, z których będą układane pytania egzaminacyjne oraz akty prawne, których znajomość będzie konieczna podczas konkursu, zostały wymienione na utworzonym przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury portalu - nowa-aplikacja.pl.

- Znajdują się tu nie tylko dziedziny prawa, z których trzeba się będzie przygotować, ale przede wszystkim dokładny wykaz aktów prawnych, których znajomością kandydaci będą musieli się wykazać - mówi prokurator Andrzej Leciak, dyrektor Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Dodaje, że w najbliższym czasie na portalu znajdą się także przykładowe kazusy wraz z rozwiązaniami, które będą pokazywały, jak należy przygotować się do drugiej części egzaminu.

W tym roku po raz pierwszy przyszli sędziowie i prokuratorzy będą zdawali na wspólną aplikację, która będzie prowadzona w Szkole Sędziów i Prokuratorów w Krakowie. Konkurs na aplikację będzie się składać z dwóch części: testu wielokrotnego wyboru oraz analizy kazusów. O dostaniu się na aplikację decydować będzie suma punktów uzyskanych z obu etapów konkursu. Tak jak obecnie obowiązywać będą limity przyjęć.

Specjalnie powołany zespół ekspertów, w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, przygotował listę dziedzin prawa, których znajomość będzie egzekwowana podczas obu części konkursu na aplikację sądowo-prokuratorską.

Wysokie wymagania

Przyszli sędziowie i prokuratorzy będą musieli wykazać się znajomością m.in. prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego, europejskiego, międzynarodowego, prawa pracy i prawa spółek handlowych. Konieczna będzie także znajomość procedur: karnej, cywilnej i administracyjnej. Osoby, które nie będą przygotowane z zagadnień związanych z ustrojem sądów, prokuratury i innych organów ochrony prawnej, mogą mieć problemy z dostaniem się na aplikację.

- Zakres tematyczny jest szeroki, bowiem na aplikację sądową i prokuratorską powinni być przyjmowani najlepsi studenci, którzy posiadają szeroką wiedzę ze wszystkich dziedzin prawa. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że nie jest możliwe nauczenie się wszystkiego i z tego względu podajemy kandydatom dokładny wykaz aktów prawnych, które będą ich obowiązywały podczas konkursu - wyjaśnia Andrzej Leciak.

Kandydaci na sędziów i prokuratorów muszą się zatem zapoznać z treścią m.in. ustawy o własności lokali, ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, Ordynacją podatkową, ustawą o księgach wieczystych i hipotece, ustawą o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, ustawą o działach administracji rządowej i Traktatem o Unii Europejskiej. Konieczna będzie także znajomość najważniejszych kodeksów, jak np. kodeks cywilny i postępowania cywilnego, kodeks karny i postępowania karnego, kodeks spółek handlowych czy kodeks pracy.

Zasady konkursu

Znajomość tych aktów prawnych będzie przede wszystkim potrzebna do pozytywnego zdania pierwszej części egzaminu, który będzie polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Osoby, które najlepiej rozwiążą test, przystąpią do drugiego etapu. Będzie on polegał na analizie kazusów. Zdający będą musieli się tutaj wykazać nie tylko znajomością przepisów, ale także umiejętnością ich stosowania, umiejętnością stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja konkursowa przedstawi dyrektorowi Krajowej Szkoły listę kwalifikacyjną kandydatów na aplikantów aplikacji ogólnej. O kolejności zadecyduje suma uzyskanych punktów. Lista kwalifikacyjna zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tam również zostaną w późniejszym terminie zamieszczone informacje o osobach, które zakwalifikowały się na aplikację ogólną. Niezależnie od tego każda z nich zostanie zawiadomiona o pomyślnym wyniku konkursu. Wówczas będzie miała 14 dni na złożenie oświadczenia o gotowości podjęcia aplikacji.

Egzaminy na jesieni

Niestety, na razie nie jest jeszcze znany termin konkursu na aplikację sądowo-prokuratorską. Brakuje bowiem regulacji prawnych, które umożliwiają jego przeprowadzenie. Co prawda już 5 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która wprowadza nowy model aplikacji, jednak musi on zostać przyjęty jeszcze przez sejm. Jego pierwsze czytanie odbędzie się najprawdopodobniej tuż po przerwie wakacyjnej posłów.

- W związku z pracami nad uchwaleniem ustawy nabór na aplikacje nie jest jeszcze prowadzony. Zostanie on ogłoszony niezwłocznie po uchwaleniu ustawy. Zakładamy, iż nastąpi to jeszcze w tym roku, na przełomie listopada i grudnia, tak aby z początkiem 2009 r. rozpocząć realizację programu aplikacji sądowej i prokuratorskiej - wyjaśnia Joanna Dębek z Wydziału Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Dodaje, że Szkoła jest już przygotowana organizacyjnie, merytoryczne i finansowo do uruchomienia naboru i prowadzenia aplikacji.

Przebieg aplikacji

Osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin, przez 12 miesięcy będą kształciły się na wspólnej aplikacji ogólnej. W jej trakcie aplikanci będą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych w Krajowej Szkole oraz praktykach. Każdy będzie miał swojego patrona koordynatora. Warunkiem ukończenia aplikacji ogólnej będzie uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk. W terminie 14 dni od zakończenia aplikacji ogólnej dyrektor Krajowej Szkoły ogłosi w BIP listę klasyfikacyjną aplikantów. Następnie każda z zamieszczonych na niej osób będzie mogła złożyć wniosek o kontynuowanie szkolenia na aplikacji prokuratorskiej lub sędziowskiej. Specjalistyczna aplikacja sądowa będzie trwała 54 miesiące, a aplikacja prokuratorska 30 miesięcy.

DZIEDZINY PRAWA, KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY NA EGZAMIN NA APLIKACJĘ SĄDOWO-PROKURATORSKĄ

• Prawo konstytucyjne wraz z zagadnieniami ustroju sądów, prokuratury i innych organów ochrony prawnej

• Prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym

• Prawo prywatne międzynarodowe

• Postępowanie cywilne

• Prawo pracy

• Prawo spółek handlowych

• Prawo karne materialne wraz z prawem wykroczeń

• Postępowanie karne

• Prawo administracyjne materialne - ustrój samorządu terytorialnego

• Postępowanie administracyjne wraz z postępowaniem sądowo-administracyjnym

• Prawo gospodarcze publiczne - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

• Prawo finansowe - podstawy prawa podatkowego

• Prawo międzynarodowe publiczne - prawo traktatów i międzynarodowa ochrona praw człowieka

• Prawo wspólnotowe - ustrój Wspólnot i Unii