Użytkownicy ogrodów rodzinnych pytają Gazetę Prawna czy uchwalona 24 kwietnia tego roku nowelizacja prawa budowlanego zmieni uprawnienia użytkowników ogrodów działkowych w zakresie prawa do budowy altan i innych obiektów budowlanych.

Dziś obowiązujące prawo budowlane w art. 29 ust. 1 pkt 4 pozwala na budowę altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich bez wnoszenia wniosku o pozwolenie na budowę i zgłaszania zamiaru budowy. 23 kwietnia 2009 r. Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji Prawa budowlanego, która treść obowiązującego obecnie przepisu dotyczącego zwolnienia z konieczności zawiadamiania o zamiarze budowy altany w rodzinnym ogrodzie działkowym włączyła do przyjmowanej nowelizacji. Tak więc w art. 29 ust. 1 pkt 17 znowelizowanej ustawy znalazł się zapis, że nie wymaga zgłoszenia budowa altany i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25m2 w miastach i do 35m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich).

Nowelizacja prawa budowlanego nie została jednak podpisana przez prezydenta i trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent uznał m.in., że likwidacja pozwolenia na budowę i zastąpienie go zgłoszeniem, niezależnie od rodzaju i wielkości inwestycji, narazi właścicieli sąsiednich nieruchomości zwłaszcza w przypadku większych, czy bardziej uciążliwych obiektów na ingerencję w ich prawa majątkowe. Dodawał, że w obowiązującym dziś stanie prawnym niebezpieczeństwo takie jest praktycznie całkowicie wyeliminowane, ponieważ w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę właściciele, użytkownicy wieczyści, czy zarządcy nieruchomości, znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu, uczestniczą w postępowaniu jako strony.

Sytuacja dziś jest więc taka, że nadal obowiązują przepisy ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), co oznacza, że uprawnienia działkowców nie ulegają zmianie.

Także ocena wniosku prezydenta przez Trybunału Konstytucyjnego nie wpłynie na uprawnienia działkowców w zakresie budowy altan. Działkowcy mogą więc spać spokojnie i planować budowę altan i domków w swoich ogrodach.