Znaczna część skarg kasacyjnych oraz wniosków o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest na niskim poziomie merytorycznym i formalnym.
W 2008 roku Sąd Najwyższy podjął w Izbie Cywilnej 110 uchwał, w tym 11 uchwał w składzie siedmiu sędziów. Dwóm z nich nadał moc zasady prawnej – podsumowuje Lech Gardocki, pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
– Wysoki wpływ zagadnień prawnych w sprawach cywilnych przedstawianych do rozstrzygnięcia SN jest powodowany trudnościami jurysdykcyjnymi, które powstają w sądach powszechnych przy wykładni coraz gorszego prawa oraz ograniczeniami w dostępie do skargi kasacyjnej – dodaje prezes.
Poglądy zawarte w uchwałach, a dotyczące kwestii interpretacyjnych, mają istotny wpływ na ujednolicanie orzecznictwa. Istnieje przekonanie, że błahy powód może uzasadniać np. uwzględnienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – twierdzi prezes SN w Informacji o działalności SN w 2008 roku.
Do Sądu Najwyższego wpływają głównie sprawy precedensowe i takie, których rozpoznanie może mieć wpływ na rozwój prawa. Mają one znaczny stopień skomplikowania i wielowątkową materię wynikająca ze złej jakości tworzonego prawa.
31 grudnia 2008 roku w skład SN wchodziło 86 sędziów.
Informacja o działalności SN w 2008 roku zostanie przedstawiona 16 czerwca podczas dorocznego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN.