Wynagrodzenie członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej należy zakwalifikować jako przychód z tzw. innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ciągu roku podatkowego wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek od wypłaconych wynagrodzeń lub zryczałtowanego podatku dochodowego. Członek zarządu nie musi też w ciągu roku wpłacać zaliczki na podatek od tego wynagrodzenia ani składać w urzędzie skarbowym deklaracji PIT.

Po upływie roku podatkowego wspólnota mieszkaniowa, stosownie do art. 42a u.p.d.o.f., musi natomiast sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów. Do końca lutego następnego roku podatkowego powinna przekazać tę informację podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Podatnik zaś kwoty wykazane w informacji PIT-8C musi uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, łącząc je z innymi przychodami i dochodami uzyskanymi w roku podatkowym (patrz wyjaśnienia Urzędu Skarbowego w Opocznie, nr USI-423/37/07/int, z 7 sierpnia 2007 r.).

KT