W piśmie Ministerstwa Finansów z 22 grudnia 2006 r., nr DD6-8213-438/ WK/06/339/391, wskazano, że przez zasoby mieszkaniowe należy rozumieć:

  •  budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami,
  •  pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych,
  •  urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się wymienione budynki.

Przez pojęcie zasoby mieszkaniowe należy zatem rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, lecz również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie i administrowanie.

Dzierżawa pomieszczenia na stację transformatorową zakładu energetycznego niezbędna jest dla prawidłowego funkcjonowania lokali mieszkalnych. Dochód uzyskany z tej dzierżawy będzie wobec tego stanowił dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. To zaś oznacza, że będzie dochodem zwolnionym z podatku dochodowego od osób prawnych, pod warunkiem że zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów (patrz wyjaśnienia Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, nr PDII/423-4/07/AN, z 17 sierpnia 2007 r.).

KT