Wspólnota mieszkaniowa jako jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nawet jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej, podlega ustawie o podatku dochodowym osób prawnych. Musi zatem mieć rachunek bankowy. W związku z tym ponosi koszty jego prowadzenia, wnosi opłaty i prowizje od przelewów z tytułu kosztów za media i inne opłaty związane z budynkiem.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. opodatkowany jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został osiągnięty. W niektórych przypadkach przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 wspomnianej ustawy stanowi, że zwolnione z podatku są dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jeżeli przeznaczone są na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Z kolei w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie wymieniono jako wydatku niestanowiącego kosztu uzyskania przychodu kosztu prowadzenia rachunku bankowego, opłat i prowizji od przelewów z tytułu kosztów za media i innych opłat związanych z budynkiem. Dlatego wydatki na prowadzenie rachunku bankowego stanowią koszt uzyskania przychodu z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

KT