Skuteczne wprowadzenie takiego uregulowania może być w tym przypadku trudne. Zgodnie z przepisami u.w.l. uchwały właścicieli lokali zapadają bowiem większością głosów, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Przez umowę należy tu rozumieć umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub zawartą później, określającą sposób zarządu. Ustawodawca wymaga dla obu formy aktu notarialnego.

Właściciele lokali mogą jednak w określonych sytuacjach wprowadzać zasadę, że jeden lokal (bez względu na jego powierzchnię) oznacza jeden głos. Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela, bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie według zasady jeden właściciel - jeden głos wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej. W państwa przypadku większość udziałów nie należy już do jednego właściciela. Jeśli zatem suma udziałów równa się jeden, to oznacza to, że nie będzie możliwe wprowadzenie tej zasady.

CG