Zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej jest zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy o własności lokali czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Nie może zatem zdecydować o tym sam zarząd ani zarządca. Potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. Uchwała taka może być podjęta zarówno na zebraniu właścicieli lokali, jak i w drodze pisemnego zbierania głosów. Aby weszła w życie, konieczna jest decyzja większości właścicieli lokali liczona według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w tej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. W razie braku zgody większości członków wspólnoty zarząd lub zarządca może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

CEZARY GRZYBOWSKI

radca prawny