Tak. Musi pan zdać egzamin, jeżeli nie chce pan zaczynać kształcenia zawodowego, czyli podyplomowego od początku. Zgodnie bowiem ze znowelizowanym w sierpniu art. 187 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań ani za przestępstwa skarbowe. Jednocześnie osoba taka musi mieć wyższe wykształcenie, ukończyć studia podyplomowe związane z zarządzaniem nieruchomościami i odbyć praktykę zawodową. Zmiany dotyczące działalności zawodowej w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, a polegające na tym, że nie trzeba już będzie zdawać po studiach podyplomowych egzaminów, wejdą w życie 1 stycznia 2008 r. Takie jednak osoby jak pan - i to bez względu na to, czy mają wykształcenie średnie, czy uzyskały dyplom wyższej uczelni - jeśli mają dokumenty świadczące o ukończeniu specjalistycznego kursu związanego z zarządzaniem nieruchomościami, pozwalającego do tej pory składać egzamin w ministerstwie, mogą otrzymać licencję zawodową zarządcy, jeżeli do 31 grudnia 2008 r. przejdą z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne. Tak czy owak musi więc pan zdać egzamin uprawniający do otrzymania licencji. Po to jednak, by do niego przystąpić, powinien pan złożyć przed końcem obecnego roku stosowny wniosek. Wówczas nie zmarnują się pana dotychczasowe starania o wejście do zawodu zarządcy nieruchomościami.

DNJ