"Projekt, który obecnie jest konsultowany, jeśli nie będzie rozbieżności stanowisk, w ciągu półtora miesiąca powinien zostać przekazany do Sejmu" - powiedziała Wioletta Olszewska z biura prasowego ministerstwa.

Zgodnie z planowaną nowelizacją Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego wykonawczego i Kodeksu karnego skarbowego uproszczone zostałyby zasady zatrudniania skazanych w ramach kary ograniczenia wolności wykonywanej zwykle jako nieodpłatna praca na cele społeczne.

Po ewentualnych zmianach bardziej konkretnie zostałaby określona lista instytucji, na rzecz których mogłaby być wykonywana praca społeczna. W jej skład weszłyby m.in. podmioty państwowe lub samorządowe, placówki oświatowo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii, placówki służby zdrowia lub pomocy społecznej, a także fundacje i stowarzyszenia charytatywne.

Jak uzasadnia ministerstwo obecnie obowiązujące przepisy powodują, że kara ograniczenia wolności "jest niejednokrotnie wykonywana niedostatecznie sprawnie (...) oraz pociąga za sobą nakłady finansowe wykonywane przez podmioty zatrudniające". Dlatego aktualnie kara ta nie spełnia "w dostatecznym stopniu funkcji resocjalizacyjnych" oraz "nie stanowi realnej alternatywy dla kary pozbawienia wolności".

Proponowana przez ministerstwo nowelizacja przewiduje także inne zmiany w kodeksach

Z tych względów ministerstwo planuje zwolnienie instytucji, w których skazany będzie wykonywał pracę z jakichkolwiek kosztów jego zatrudnienia. Obowiązkowe ubezpieczenie skazanego od następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy miałby przejąć Skarb Państwa.

Według innej modyfikacji, znacznie więcej czynności związanych z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności przejąłby kurator sądowy "sprowadzając czynności zastrzeżone dla sądu do niezbędnego minimum".

Proponowana przez ministerstwo nowelizacja przewiduje także inne zmiany w kodeksach. Projekt wprowadza m.in. przepisy chroniące przed potajemnym utrwalaniem i rozpowszechnianiem w internecie nagich wizerunków osób lub przebiegu kontaktów seksualnych przez ich partnerów seksualnych. Do tej pory, jak zauważa ministerstwo, potajemne utrwalanie aktu seksualnego przez partnera osoby pokrzywdzonej i jego rozpowszechnianie w internecie pozostawało bezkarne, pod warunkiem, że pornograficzne materiały nie trafiały do osób, które sobie tego nie życzyły.

Zgodnie z projektowaną zmianą Kodeksu karnego, osoba utrwalająca treści pornograficzne z udziałem pokrzywdzonego bez jego zgody miałaby podlegać karze od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, osoba przechowująca takie treści podlegałaby karze do lat trzech, natomiast rozpowszechniające tego typu materiały maksymalnie do lat dwóch.

W nowelizacji wprowadzana jest możliwość niepodlegania karze w przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej

W nowelizacji wprowadzana jest też możliwość niepodlegania karze w przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej. Dzięki temu postępowanie wobec osoby, która przekroczyła te granice "pod wpływem strachu lub wzburzenia" mogłoby się zakończyć na etapie postępowania przygotowawczego bez konieczności rozprawy sądowej.

Po wprowadzeniu zmiany, według ministerstwa, w określonych przypadkach osoby broniące się przed napastnikiem unikną "traumatycznych przeżyć" wynikających ze "stygmatyzacji" płynącej z faktu skierowania do sądu aktu oskarżenia.

Zmiany projektowane przez ministerstwo przewidują także m.in. wprowadzenie możliwości orzekania wyższych grzywien poprzez zwiększenie ich górnej granicy z 360 do 540 stawek dziennych. W projekcie sprecyzowano także, że, jeśli ustawa nie określa inaczej, maksymalny czas pozbawienia praw publicznych orzekany wobec skazanego wynosi 10 lat.