W czasie trwania konkubinatu nie powstaje majątkowa wspólność ustawowa konkubentów. Nie dziedziczą oni po sobie z mocy ustawy, a po jego ustaniu rozliczają się z majątku na takich zasadach, jak w przypadku znoszenia współwłasności.
Do rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w trwałym związku, czyli konkubinacie, mają zastosowanie przepisy o znoszeniu współwłasności. Stosuje się je przede wszystkim do nakładów poczynionych wspólnie przez konkubentów w czasie trwania konkubinatu na majątek jednego z nich.
Konkubent ponoszący nakłady na własny majątek powiększa w ten sposób swój majątek osobisty. Natomiast rozliczenia majątkowe między konkubentami skomplikują się najbardziej wówczas, gdy oprócz tego, że pozostają w trwałym związku, są również w związkach małżeńskich, a w dodatku nie zawarli ze swoimi małżonkami intercyz, czyli umów o rozdzielności majątkowej. W tej sytuacji przy dokonywaniu rozliczeń majątkowych po ustaniu konkubinatu może się zdarzyć, że do jednej rzeczy z roszczeniami występują aż cztery osoby: konkubenci oraz ich małżonkowie.