Podróż morska - 25%, 50% i 100% zwrotu kosztów

Przewoźnik świadczący usługi w transporcie morskim będzie zwracał pasażerom:

  • 25% ceny biletu za opóźnienia statku od jednej do dwóch godzin,
  • 50% procent ceny biletu za opóźnienie statku powyżej dwóch godzin;
  • 100% ceny biletu, jeśli przewoźnik odwoła kurs i nie zapewni alternatywnego transportu.

Ta zasada nie miałaby zastosowania w przypadku wystąpienia "siły wyższej", jak wysokie pływy, silne wiatry, wysokie fale i zamarznięcie akwenu.

Podróżowanie autobusem - 50%, 100% i 150% zwrotu kosztów

W przypadku odwołania lub opóźnienia przekraczającego dwie godziny, kiedy szacowany czas podróży jest dłuższy niż trzy godziny, przewoźnik autobusowy powinien zapewnić transport alternatywny. Pasażer otrzyma zwrot 100% wartości biletu, jeśli nie zaakceptuje proponowanego transportu zastępczego.

Jeśli transport alternatywny nie zostanie zapewniony przez przewoźnika, firma przewozowa będzie musiała zwrócić pasażerom 150% kosztu biletu.

Posłowie przyjęli zapis, który zobowiązuje przewoźnika do zwrotu 50% ceny biletu nawet wtedy, kiedy pasażer skorzystał z zaproponowanego transportu alternatywnego.

Przewoźnik nie wypłaci odszkodowania tylko wtedy, jeśli udowodni, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. korki, kontrole graniczne), których nie mógł przewidzieć lub z powodu zaniedbań ze strony samego pasażera.

Wypłaty zaliczkowe w przypadku śmierci lub wypadku

W przypadku śmierci pasażerów lub odniesienia przez nich obrażeń spowodowanych wypadkiem, gdy pasażer nie zawarł innego ubezpieczenia podróżnego, przedsiębiorstwo autobusowe lub autokarowe będzie musiało w ciągu piętnastu dni dokonać płatności zaliczkowych proporcjonalnie do poniesionych szkód. W przypadku śmierci kwota zaliczki nie może być mniejsza niż 21 000 euro.

Odszkodowanie zostanie wypłacone w przypadku gdy istnieją oparte na domniemaniu faktycznym dowody, że wina leży po stronie przedsiębiorstwa transportowego. Przewoźnik nie będzie musiał wypłacać odszkodowania, jeżeli wypadek spowodowany został przez okoliczności, które nie były związane ze świadczeniem usług transportu autobusowego i autokarowego ani których przewoźnik nie mógł uniknąć.

Osoby niepełnosprawne

W obydwu propozycjach przyjętych przez Parlament znalazły się uwagi, że osobom o ograniczonej sprawności ruchowej nie można odmówić wstępu na statek lub do autobusu, chyba, że zagraża to ich bezpieczeństwu.

Transport miejski i podmiejski

Z zakresu rozporządzeń wyłączony został transport miejski i podmiejski pod warunkiem, że zapewniony zostanie porównywalny poziom praw pasażerów.

Serwis Prasowy Parlamentu Europejskiego