Ustawę tej treści Sejm przyjął 10 lipca.

Kompetencje głównego inspektora przejmie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a pracownicy inspekcji zostaną pracownikami UOKiK. Urząd przejmie też majątek głównej inspekcji, również laboratoria. Do tej pory generalny inspektor podlegał prezesowi UOKiK.

Posłowie w trakcie sejmowej debaty podkreślali, że ustawa spłaszczy strukturę inspekcji i przyczyni się do ograniczenia biurokracji. Ma też poprawić funkcjonowanie i skuteczność kontroli.

Ustawa rozszerza kompetencje UOKiK o część dotychczasowych zadań inspekcji handlowej

Prezes Urzędu będzie m.in. odpowiadał za kontrolę jakości paliw, a Urząd przejmie postępowania administracyjne Inspekcji Handlowej, dotyczące wyrobów niezgodnych z przepisami.

Pozostaną wojewódzkie inspekcje handlowe podległe wojewodom. Wojewoda w porozumieniu z prezesem UOKiK będzie powoływał i odwoływał wojewódzkich inspektorów. Prezes UOKiK będzie zlecać wojewódzkim inspektorom kontrole, będzie też organem odwoławczym od decyzji wojewódzkich inspektorów handlowych.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.