Senat uchwalił w czwartek pakiet nowelizacji ustaw kapitałowych. Zgodnie z wolą rządu odrzucił poprawkę opozycji do zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która miała utrzymać NBP w akcjonariacie KDPW.

Przygotowany przez rząd pakiet obejmuje zmianę ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz zmianę ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Zmiany mają dostosować polski rynek finansowy do unijnej dyrektywy

Jej celem jest zapewnienie większej przejrzystości na rynku instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych.

Najwięcej kontrowersji wśród posłów i senatorów budziła nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm poprawką PO (popieraną przez rząd), NBP powinien sprzedać akcje KDPW w ciągu 18 miesięcy od wejścia nowelizacji w życie. Jeżeli NBP nie zrobi tego, to straci prawo do wykonywania z nich głosu.

Podczas debaty nad ustawą w Senacie wiceprezes NBP Piotr Wiesiołek zaapelował do senatorów o utrzymanie NBP w akcjonariacie KDPW. Senat nie uwzględnił apelu NBP i odrzucił tę poprawkę. Senat odrzucił też poprawkę, która przywróciłaby do ustawy zakaz wypłacania dywidendy z zysków KDPW.

Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące liczby głosów, do których wykonywania mają być uprawnieni akcjonariusze KDPW. Przepisy te wejdą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Kontrowersje parlamentarzystów budziły także dwa rozwiązania, które znalazły się w nowelizacji ustawy o ofercie publicznej

Pierwszy dotyczył tłumaczeń prospektów emisyjnych, a drugi procedury wezwań do sprzedaży akcji.

Sejm - wbrew woli Ministerstwa Finansów - przyjął poprawkę PSL, która nakazuje zagranicznym emitentom tłumaczenie prospektu emisyjnego na język polski. Senat zdecydował - tak jak chciał rząd - że prospekty emisyjne nie będą tłumaczone na język polski.

Większość przepisów nowelizacji wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Do znowelizowanej ustawy o funduszach inwestycyjnych Senat przyjął jedynie kilka poprawek doprecyzowujących i redakcyjnych. Ma ona poprawić przepisy regulujące działalność funduszy oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne.

Teraz poprawkami Senatu zajmie się Sejm.