CIT

W wypadku, kiedy dłużnik otrzymuje towar na podstawie zawartej z kontrahentem handlowym umowy sprzedaży i nie spłaca swoich zobowiązań przeznaczając zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe na własne inwestycje nie ponosząc konsekwencji finansowych swoich działań, ponieważ wierzyciel nie domaga się spłaty powstałych odsetek za zwłokę - korzyść ekonomiczna spółki jest ewidentna. Zachodzi bowiem sytuacja, w której spółka korzysta nieodpłatnie z cudzego kapitału, dysponując określoną kwotą pieniężną bez potrzeby zaciągnięcia oprocentowanego kredytu. Mając powyższe na uwadze, za trafne należy uznać stanowisko sądu I instancji, iż otrzymanie nieodpłatnego świadczenia może polegać nie tylko na faktycznym przekazaniu podatnikowi pieniędzy do korzystania, ale także na rezygnacji, choćby czasowej, z domagania się należnych środków finansowych i na wyrażeniu zgody, aby inny podmiot, choćby czasowo, z nich korzystał oraz to, że świadczenie, stosownie do art. 353 par. 2 k.c. może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

NSA SYGN. AKT II FSK 491/06

PRAWO HANDLOWE

Braki postanowienia umowy spółki w przedmiocie ograniczenia wstąpienia do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika brak określenia zasad ustanowionych ograniczeń, brak jakichkolwiek kryteriów w tym zakresie, nie są ustawowymi przesłankami przesądzającymi w art. 183 par. 1 k.s.h. o bezskuteczności tego ograniczenia zastrzeżonego w umowie spółki. Przepis ten wyraźnie bowiem wiąże skuteczność omawianego ograniczenia zastrzeżonego w umowie spółki z określeniem w niej warunków spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki.

SN SYGN. AKT III CZP 45/07

REJESTR SĄDOWY

Wprawdzie skuteczność powołania członka zarządu nie zależy od jego wpisu do rejestru przedsiębiorców, wpisy w rejestrze dotyczące ujawnienia imion i nazwisk członków zarządu oraz sposobu reprezentowania spółki mają bowiem charakter deklaratoryjny, jednakże nie można powoływać się wobec osób trzecich na dane, które nie zostały wpisane do KRS (art. 14 ustawy o KRS). Wymieniony przepis dotyczy wprawdzie tylko osób działających w dobrej wierze, jednakże zgodnie z przepisem art. 7 k.c. domniemywa się istnienie dobrej wiary.

S. APEL. POZNAŃ SYGN. AKT I ACa 140/06

SAMORZĄD TERYTORIALNY

Uchwała Rady Miasta podjęta na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jako akt normatywny, który wyraża zwolnienia od podatku od nieruchomości zorientowane na określone cechy ekonomiczne właściwe dla działalności gospodarczej przedsiębiorców (podatników), posiada cechy konstytutywne programu pomocowego. Uchwała ta jako program pomocowy de minimis podlegała obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia projektu programu do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z unormowaniem art. 7 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. Dlatego niedopełnienie tego obowiązku narusza powołany wyżej przepis ustawy i z tej przyczyny stanowi o wadliwości uchwały, co wyklucza jej stosowanie jako przepisu prawa miejscowego.

RIO KRAKÓW SYGN. AKT KI-4001/21/05

RENTA SOCJALNA

Nie ma podstaw do przyznania renty socjalnej osobie, która z medycznego punktu widzenia nie jest całkowicie niezdolna do pracy, choćby nie miała możliwości jej podjęcia z innych przyczyn.

SN SYGN. AKT II UK 98/05

PRAWO BUDOWLANE

Tunel foliowy, niepołączony trwale z gruntem i niemający jakichkolwiek instalacji, nie odpowiada pojęciu budowli, nie może być uznany za tymczasowy obiekt budowlany i nie wymaga pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia.

NSA SYGN. AKT II OSK 1099/05